Съезд » Политический Совет

                                                           Ընդունված է 17 մայիսի 2020 թ.

 ‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության

արտահերթ համագումար

 

‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության ղեկավար կազմը՝ Քաղաքական խորհուրդը

 

 

1.    èáõµ»Ý Ðáíë»÷Ç ²í³·Û³Ýª ݳ˳·³Ñ

2.    ÐáíѳÝÝ»ë ³ÉÇßÇ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ª ï»Õ³Ï³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñ,  

3.    ²ñÃáõñ ´³·ñ³ïÇ ²Ûí³½Û³Ý ª ³Ý¹³Ù

4.    ºí³ èáõµ»ÝÇ ²í³·Û³Ýª ³Ý¹³Ù

5.    è³½ÙÇÏ ì³ñ¹³ÝÇ ÂáíÙ³ë۳ݪ ³Ý¹³Ù

6.    ¶áõñ·»Ý èá¹ÇëɳíÇ Âáñáë۳ݪ ³Ý¹³Ù

7.    èÇÙ³ ÐáíѳÝÝ»ëÇ Ø³Ã¨áë۳ݪ ³Ý¹³Ù

8.    ÈáõëÇÝ» ØÇß³ÛÇ ØÇù³Û»É۳ݪ ³Ý¹³Ù

9.    æáõÉ»ïï³ ²ñٻݳÏÇ Øáõñ³¹Û³Ýª ³Ý¹³Ù

10.  γñ»Ý ¾¹áõ³ñ¹Ç ø³É³Ýóñ۳ݪ ³Ý¹³Ù

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1

 ‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության արտահերթ համագումարի

              (արձանագրությունը  կազմված է 2 (երկու)օրինակից)

ք. Երևան                                                                                                      «17» մայիսի 2020 թ.

2020թ  մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ  ‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության  արտահերթ համագումարը, Երևան քաղաքի, Արմավիրի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի,Վայոց Ձորի, Սյունիքի և Տավուշի  մարզերի հրավիրված 111 պատվիրակներից 105 պատվիրակների մասնակցությամբ:

 

Միաձայն  արտահերթ համագումարի նախագահ ընտրվեց  Ռուբեն Ավագյանը

 

Քարտուղար՝Հովհաննես Հովհաննիսյան

Մանդատային հանձնաժողովի  նախագահ՝ Ռիմա Մաթևոսյան

անդամներ՝ Ռազմիկ Թովմասյան, Արաքսի Մելքոնյան

Միաձայն հաստատվեց հետևյալ օրակարգը՝

1.      ‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության  մշտապես գործող ղեկավար մարմնի՝ քաղաքական խորհրդի կազմի փոփոխության հարցը:

 

՝‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության  մշտապես գործող ղեկավար մարմնի՝ քաղաքական խորհրդի կազմի փոփոխության հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ կուսակցության նախագահ Ռուբեն Ավագյանը, ներկայացնելով տեղեկատվություն քաղաքական խորհրդի կազմի փոփոխության մասին: Նա հայտնեց, որ քաղաքական խորհրդի որոշ անդամներ բացակայում են Հանրապետությունից, խզել են կապը կուսակցության հետ, մահացել են, հեռացել են կուսակցությունից:

Ելույթ ունեցողն առաջարկեց համագումարի մասնակիցներին տալ առաջարկություններ քաղաքական խորհրդի կազմի փոփոխության վերաբերյալ:

 

Ելույթ ունեցան. Հ. Հովհաննիսյան, Ռ. Թովմասյան, Ռ. Մաթևոսյան, Ե.Ավագյան:

Բոլոր ելույթ ունեցողները առաջարկեցին. ‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության  մշտապես գործող ղեկավար մարմնի՝ քաղաքական խորհրդի կազմից հանել հեռացած անդամներին և Խորհրդի աշխատանքները կազմակերպել մնացած 10 (տաս) անդամներով՝ Ռուբեն Ավագյան, Գուրգեն Թորոսյանյան, Հովհաննես Հովհաննիսյան, Եվա Ավագյան, Լուսինե Միքայելյան, Կարեն Քալանթարյան, Ռազմիկ Թովմասյան, Ռիմա Մաթևոսյան, Ջուլետտա Մուրադյան, Արթուր Այվազյան:

 

Ելույթներից հետո օրակարգի՝ Քաղաքական խորհրդի կազմի հարցը դրվեց քվեարկության:

Ամփոփելով քվեարկության արդյունքերը` կուսակցության արտահերթ համագումարը

միաձայն`

Որոշեց

1.      Ընտրել . ‹‹Միավորված հայեր›› կուսակցության  մշտապես գործող ղեկավար մարմին՝ քաղաքական խորհուրդը հետևյալ կազմով՝

Ռուբեն Հովսեփի Ավագյան, 

Գուրգեն Ռոդիսլավի Թորոսյան, 

Հովհաննես Թալիշի Հովհաննիսյան, 

Եվա Ռուբենի Ավագյան, 

Լուսինե Միշայի Միքայելյան, 

 Կարեն Էդուարդի Քալանթարյան, 

Ռազմիկ Վարդանի Թովմասյան, 

Ռիմա Հովհաննեսի Մաթևոսյան, 

 Ջուլետտա Արմենակի Մուրադյան, 

Արթուր Բագրատի Այվազյան

 

 

Նախագահ                                                  Ռուբեն Ավագյան

 

Քարտուղար                                               Հովհաննես Հովհաննիսյան

 

2018

                                          ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1

§Միավորված հայեր¦ կուսակցության  08.07.2018թ հիմնադիր համագումարի

արձանագրությունը  կազմված է 08.07.2018թ  2 օրինակից

Ք. Երևան                                                                                                                  08.07.2018թ

Տեղի   ունեցավ §Միավորված հայեր¦ կուսակցության հիմնադիր  համագումարը՝ 1870 անդամի՝ 108  հիմնադիրի մասնակցությամբ, որոնք ներկայացնում  են`

Արմավիրի,   Կոտայքի, Արարատի,  Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Տավուշ, Սյունիքի, Շիրակի, Վայոց Ձորի մարզերը  և  Երևան  քաղաքը:     

Միաձայն հիմնադիր  համագումարի նախագահ ընտրվեց  Ռուբեն Ավագյանը,                                                                                 քարտուղար՝    Հովհաննես Հովհաննիսյանը

 

        Միաձայն հաստատվեց հետևյալ օրակարգը

1.      §Միավորված հայեր¦   կուսակցության հիմնադրման հարցը: 

2.      §Միավորված հայեր¦ կուսակցության կանոնադրության հաստատում, ծրագրի ընդունում:

3.      §Միավորված հայեր¦ կուսակցության  քաղաքական խորհրդի  ընտրություն, տարածքային ստորաբաժանումների կազմավորում:

4.      §Միավորված հայեր¦ կուսակցության   վերահսկիչ-վերստուգիչ հանձնաժողովի   

       ընտրություն:

5.      §Միավորված հայեր¦ կուսակցության   նախագահի ընտրություն:

 

                Ելույթ  ունեցան- Ռուբեն Ավագյանը, Վաղարշակ Վարդանյանը, ÐáíѳÝÝ»ë ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ, Խաչիկ Նահապետյանը,  Լյուդմիլա Ավագյանը, Արաքսի Մելքոնյանը, ºí³ ²í³·Û³ÝÁ ¨ ²ñÃáõñ ²Ûí³½Û³ÝÁ:

                 Ռուբեն Ավագյանը ներկայացնելով  այն գաղափարները, մտահոգությունները,  որոնց  շուրջ  Հայաստանի ճակատագրով    մտահոգված  քաղաքացիները  հավաքվել,  քննարկել   և  որոշում  են կայացրել  հիմնադրել  պետականամետ, երրորդ ուժ հանդես եկող §Միավորված հայեր¦  կուսակցությունը:   Հովհաննես Հովհաննիսյանը ներկայացրեց կուսակցության կանոնադրությունը և ծրագիրը:  Վաղարշակ Վարդանյանը ներկայացրեց  §Միավորված հայեր¦ կուսակցության քաղաքական խորհրդի կազմը: Եվա Ավագյանը ներկայացրեց վերահսկիչ-վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը ¨ ³é³ç³ñÏ»ó ÙÇÝ㨠27.01.2016 Ã. ØØÐÎ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ï³Ù³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ѳٳñ»É ÝáñÇó ·ñ³Ýóí³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

                Խաչիկ Նահապետյանը  ներկայացնելով  կուսակցության  նախագահի  դերն  ու      նշանակությունը, առաջարկեց  §Միավորված հայեր¦ կուսակցության նախագահ  ընտրել  Ռուբեն Հովսեփի Ավագյանին:

                  Ելույթներից  հետո օրակարգի բոլոր հարցերը դրվեցին քվեարկության: Ամփոփելով քվերակության արդյունքները՝  կուսակցության հիմանդիր համագումարը                                   (108 կողմ ,դեմ 0  ձեռպահ 0) միաձայն՝                                                                  

                                                 

                                      Որոշեց

 

 1. Հիմնադրել §Միավորված հայեր¦ կուսակցությունը:  

 2. Հաստատել §Միավորված հայեր¦  կուսակցության   կանոնադրությունը և ընդունել

    ծրագիրը:

 3. Հաստատել կուսակցության քաղաքական խորհրդի կազմը՝

 èáõµ»Ý Ðáíë»÷Ç ²í³·Û³Ý, ÈÛáõ¹ÙÇɳ ÜÇÏáɳÛÇ ²í³·Û³Ý, ²ñÃáõñ ´³·ñ³ïÇ ²Ûí³½Û³Ý, 

ì³ñ¹³Ý ʳãÇÏÇ ²í»ïÇëÛ³Ý, ²ñÃáõñ Øݳó³Ï³ÝÇ Ø³ÝáõÏÛ³Ý, ºí³ èáõµ»ÝÇ ²í³·Û³Ý, 

Վարդիթեր Մկրտիչի Բարսեղյան, ÈáÉÇï³ ØáñÇëÇ ¸³íÃÛ³Ý, سñdzÝݳ ØáñÇëÇ ¸³íÃÛ³Ý, ¶³ñ»·ÇÝ ¶ñÇ·áñÇ ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, ¾é³ ¶³ñ»·ÇÝÇ ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, ÈáõëÇÝ» ²ñ³ÙÇ ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý, ÐáíѳÝÝ»ë ³ÉÇßÇ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, ²ñÙ³Ý ²ßáïÇ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, ì³Ññ³Ù ʳã³ïáõñÇ Ô³½³ñÛ³ն, سݳݳ ²ñÙ»ÝÇ Øáõë³Û»ÉÛ³Ý, ÈáõëÇÝ» ØÇß³ÛÇ ØÇù³Û»ÉÛ³Ý, æáõÉ»ïï³ ²ñٻݳÏÇ Øáõñ³¹Û³Ý, ʳãÇÏ Ðáíë»÷Ç Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý, ¶³éÝÇÏ ²ñï³ß»ëÇ êáõùdzëÛ³Ý, ܳÇñ³ ä³ñáõÛñÇ ê»Ûñ³ÝÛ³Ý, ì³Õ³ñß³Ï Ü»ñë»ëÇ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, Կարեն Էդուարդի Քալանթարյան, è³½ÙÇÏ ì³ñ¹³ÝÇ ÂáíÙ³ëÛ³Ý, èÇÙ³ ÐáíѳÝÝ»ëÇ Ø³Ã¨áëÛ³Ý, ¶áõñ·»Ý èáÉ³Ý¹Ç ÂáñáëÛ³ն, ÈÇݳ ê³Ùí»ÉÇ øáã³ñÛ³Ý, лÝñÇ»ïï³ Î³ñ»ÝÇ Ð³ñáõÃÛáõÝáí³, ¶áѳñ üñáõݽÇÏÇ Øݳó³Ï³ÝÛ³Ý, ¶áѳñ îÇ·ñ³ÝÇ Ô³½³ñÛ³Ý, γñ»Ý ØÇ˳»ÉÇ ²Ý³ÝÛ³Ý:

 4. Հաստատել նաև  տարածքային ստորաբաժանումների գտնվելու  վայրերը՝ կազմավորման    

    տարածքային սկզբունքով.

§Միավորված հայեր¦  կուսակցության  կենտրոնական գրասենյակ՝

ù.ºñ¨³Ý, Ð.².Â. ´-2, ֳ鳷³ÛóÛÇÝ °°´°° ß., µÝ.35, Ñ»é. (010) 737902, (091) 407-602

î³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ·ïÝí»Éáõ í³Ûñ»ñÁª

ù.ºñ¨³Ý, ìñÃ. ö³÷³½Û³Ý ÷áÕ., 30ïáõÝ,  (010) 205494, (091) 405-575

²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½, ·.²Û·»ß³ï, 4-ñ¹ ÷áÕ., ïáõÝ 38

           Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½, ù.²µáíÛ³Ý, ¸³É³ÝÇ ÷áÕ., 4-ñ¹ ß., 34µÝ.

           ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½, ù.¶ÛáõÙñÇ, ÎáßïáÛ³Ý ÷áÕ., 5ß., 49µÝ.

           ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½, ·. Ü. ¶»ï³ß»Ý, λÝïñáÝ ÃÕÙ., 2 ÷áÕ., 8 ïáõÝ,

           êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½, ù. ¶áñÇë, ²Û·»ëï³Ý ÷áÕ., 27 ïáõÝ,

           ì³Ûáó ÒáñÇ Ù³ñ½, ·. ÊÝÓáñáõï, 2 ÷áÕ., 7 ïáõÝ,

            î³íáõßÇ Ù³ñ½, ù. ²ÛñáõÙ, Þ³ÑáõÙÛ³Ý ÷áÕ., 1 ß. 20 µÝ.:   

 

5.    Հաստատել  §Միավորված հայեր¦   կուսակցության վերահսկիչ-վերստուգիչ  հանձնաժողովի կազմը՝ ¾Éǽ³í»ï³ γëÛ³ÛÇ ²í»ïÇëÛ³Ý,  ÜÇݳ γñ»ÝÇ Ð³ñáõÃÛáõÝáí³, гëÙÇÏ ØáëÏáíÇ Ø³ÝáõÏÛ³Ý:

6.       §Միավորված հայեր¦    կուսակցության  ղեկավար մարմնի՝ քաղաքական խորհրդի նախագահ ընտրել  Ռուբեն Հովսեփի Ավագյանին:

7.       Հանձնարարել կուսակցության ղեկավար մարմնի՝ քաղաքական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Հովսեփի Ավագյանին (³ÝÓնագիր BA0820148  ïñí. 008 ÏáÕ. 03.04.2012à ,  ù.ºñ¨³Ý, Ð.².Â. ´-2, ֳ鳷³ÛóÛÇÝ °°´°° ß., µÝ.35) ներկայացնելու ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց գրանցման պետական ռեգիստր՝ կուսակցությունը գրանցելու համար:

8.      2016թ. հունվարի 27-ից հետո, մինչև ՄՀԿ վերաստեղծումը (վերականգնումը)՝ 06.11.2017 թվականը, կուսակցության անդամությունից գրավոր կերպով չհրաժարված անդամներին շարունակել համարել ՄՀԿ անդամներ:

 

 

§Միավորված հայեր¦կուսակցության

             հիմնադիր համագումարի  

                                

          նախագահ                                                Ռուբեն Ավագյան

                                   

քարտուղար                                               Հովհաննես Հովհաննիսյան   

 

 

 

 

 

 

   ՑՈՒՑԱԿ
                                         Միավորված հայեր կուսակցության
                             Քաղաքական Խորհրդի և վարչության անդամների
                          (Ընտրվել է ՄՀԿ 7-րդ համագումարում 15.02.2014 թ.,
                                        01.07.2015թ. խմբագրությամբ)

 
 1. Ավագյան Ռուբեն  Հովսեփի
Իրավաբ. գիտ. դոկտ., պրոֆ., ակադեմիկոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության նախագահ, Երևանի "Մանց" համալսարանի ռեկտոր, Կովկասի իրավաբանների ասոցիացիայի վիցե-պրեզիդենտ

2. Հակոբջանյան Հրաչիկ Արամայիսի
Բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի նախագահի տեղակալ, Գիտության, կրթության և մշակույթի հանձնաժողովի համանախագահ, Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

 3. Ոսկանյան Անդրանիկ Հայկի
Բժշկ. գիտ. թեկնածու, պրոֆեսոր, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, ՄՀԿ վարչության նախագահի տեղակալ, Հանր. թերապևտիկ կենտրոնի տնօրեն, ՀՀ վաստակավոր բժիշկ, ՀՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան

4.  Մկրտչյան Սաթենիկ Մամիկոնի
Գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ, Գրողների միության անդամ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, ՄՀԿ վարչության նախագահի տեղակալ, վարչության քաղաքական քարտուղար

 5. Ավագյան Եվա Ռուբենի
Իրավագիտության մագիստորս, բժշկուհի, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

6. Ավետիսյան Էմին Արայիկի
Իրավաբան, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ

7. Ավետիսյան Խաժակ Վոլոդիայի
Իրավաբան, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ

 8. Բաղդասարյան Էդուարդ Միքայելի
Պատմ. գիտ. թեկնածու, պրոֆ., ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ, Վետերանների հանձնաժողովի համանախագահ, Մատենադարանի միջնադարյան բնագրերի և վավերական փաստաթղթերի ուսումնասիրության բաժնի վարիչ

9. Բուդաղյան Սերգեյ Ռաֆիկի
Իրավագիտության բակալավր, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, Երիտասարդական հանձնաժողովի համանախագահ

10. Դավթյան Լոլիտա  Մորիսի
Կենսաբան, իրավաբան, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

11. Եսայան Քանաքարա Հայկազի
Իրավագիտության մագիստրոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, Երիտասարդական հանձնաժողովի համանախագահ

 12. Ժամհարյան Ժաննա  Նորիկի
Իրավագիտության մագիստրոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, “Էրիկա գոլդ” ՍՊԸ տնօրեն

13.  Խանամիրյան Ելենա Գագիկի
Իրավագիության մագիստրոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

14.  Խորենյան Գոհար Խորենի
Ինժեներ, իրավագետ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ

15.  Կարապետյան Իգոր Կարապետի
Մանկավարժ. գիտ. դոկտ, պրոֆ., ակադեմիկոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր

16.  Հովսեփյան Գուրգեն Սարգիսջանի
Տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, Սոցիալ-տնտեսական հանձնաժողովի համանախագահ, ԵՊՃՀ ամբիոնի վարիչ

 17.  Հովհաննիսյան Հովհաննես Թալիշի
Իրավաբան-քաղաքագետ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, «Վերածնունդ» հասարակական կազմակերպության տնօրեն

18.  Ճանճապանյան Ժան Մակինցի
Իրավաբան, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ, ՀՀ-ում “Օպտոմեդ Կանադա”   մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

19. Միլիտոսյան Վահրամ Կամոյի
Իրավաբան, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

20. Մովսիսյան Թեհմինե Վաղինակի
Իրավագիտության մագիստրոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ, Երիտասարդական հանձնաժողովի համանախագահ

 21.  Նազարեթյան Արմեն Միխայիլի
Իրավաբ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

22.  Նահապետյան Խաչիկ Հովսեփի
Կենսաբ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ակադեմիկոս, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ, Վետերանների հանձնաժողովի համանախագահ

23.  Պողոսյան Սմբատ Մերուժանի
Իրավագիտության բակալավր, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ

24.  Ռաֆայելյան Էվիտա Կամոյի
Իրավագետ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի  անդամ

25.  Սահակյան Արմինե Տիգրանի
Իրավագետ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

26.  Սարգսյան Սոս Ժորայի
Իրավաբան, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

27.  Սեյրանյան Նաիրա Պարույրի
Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

28.  Սուքիասյան Գառնիկ Արտաշեսի
Իրավ.  գիտ. թեկն., դոցենտ,  ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամ

29.  Օհանյան Մարգարիտա Վազգենի
Ինժեներ, իրավագետ, ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության անդամ

1.       

 

 

ՑՈՒՑԱԿ

“Միավորված հայեր” կուսակցության

Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամների

(Ընտրված է ՄՀԿ  7-րդ արտահերթ համագումարում 15.02.2014թ.)

 

1.Գոհար Գևորգի Ղազարյան Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ *

2.Ավետիսյան Էլիզա Կասյայի Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

3.Ասրյան Լուսինե Ռաֆայելի Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ

 

•Ընտրվել է վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողավի նախագահ ՎՎՀ նիստում`բաց քվեարկությամբ 15.02.2013թ.:

 

 

Քաղաքական խորհրդի և վարչության նախագահ

Ռուբեն Ավագյան