Կուսակցություն » Կանոնադրություն
2018

îå³·ñí³Í ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ 3 ûñÇݳÏ

                                                                                                úñÇÝ³Ï 2

 

γ½Ùí³Í ¿ §08¦ ÑáõÉÇëÇ 2018Ã.                                            ¶ð²Üòì²Ì ¾

ÀݹáõÝí³Í ¿  §Ødzíáñí³Í ѳۻñ¦                Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹Çñ                                ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü

ѳٳ·áõÙ³ñáõÙ                                                Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ²ÜÒ²Üò äºî²Î²Ü

§08¦ ÑáõÉÇëÇ 2018Ã.                                          èº¶ÆêîðÆ ¶àð̲βÈàôÂÚ²Ü ÎàÔØÆò      

                                                                            ¶ñ³ÝóÙ³Ý ³Ùë³ÃÇí 06.11.2018 Ã.

                                                                            ¶ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 211.172.1044908

                                                                             ÐìÐÐ  01286729

ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ   ȳɳ Ü»ñëÇëÛ³Ý

Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç

 Ý³Ë³·³Ñª

ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ   èàô´ºÜ ²ì²¶Ú²Ü

 

 

βÜàܲ¸ðàôÂÚàôÜ

§ØƲìàðì²Ì  вںð¦ Îàôê²ÎòàôÂÚ²Ü

/ØÐÎ/

 

 

 

 

 

 

ù.ºðºì²Ü – 2018Ã

βÜàܲ¸ðàôÂÚàôÜ

§ØƲìàðì²Ì вںð¦ Îàôê²ÎòàôÂÚ²Ü /ØÐÎ/

 

                                              1.ÀܸвÜàôð ¸ðàôÚÂܺð

1.1.§ØƲìàðì²Ì вںð¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁª ѳå³íáõÙÁ ØÐÎ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ Ñ»ï³åݹáÕ, ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý, ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñáí ¨ ¹ñ³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý ÁݹáõÝí³Í »Ýóûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ¨ гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÛáõë ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ï³Ù³íáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙ ¿ /Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ/, áñÁ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ³½·³ÛÇÝ-ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý, Ï»ÝïñáݳÓÇ·, ѽáñ ¨ ϳÛáõÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙݳÏÇó , å»ï³Ï³Ý³Ù»ïª »ññáñ¹ áõÅ:

1.2.ØÐÎ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ëáódzÉ-Çñ³í³Ï³Ý ߳ѻñÁ: Üñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý. ³½·áíÇ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ëáódzÉ-Çñ³í³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ, ѳٻñ³ßËáõÃÛáõÝÁ ¨ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ:

1.3.ØÐÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ù³íáñáõÃÛ³Ý, ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý, ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý, ë»éÇó, é³ë³ÛÇó, Ù³ßÏÇ ·áõÛÝÇó, ·áõÛù³ÛÇÝ íÇ׳ÏÇó, ÍÝáõݹÇó, ѳßٳݹ³ÙáõÃÛáõÝÇó, ï³ñÇùÇó, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³Ù ëáóÇ³É³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó ϳËí³Í Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ·»ÉÙ³Ý, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÝϳËáõÃÛ³Ý, ÏáÉ»·Ç³ÉáõÃÛ³Ý, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛ³Ý, ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý ¨ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ѳßí»ïíáճϳÝáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:

1.4.ØÐΠջϳí³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ Ýñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ·ïÝí»É ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ: ²ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ØÐΠϳñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ÙdzÛÝ Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñ:

1.5.ØÐÎ-Ý, ѳٳӳÛÝ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ 16.12.2016 Ã. ÐÐ ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ, ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·áí »Ýóϳ ¿ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ å»ï³Ï³Ý Édz½áñ Ù³ñÙÇÝ ØÐÎ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

1.6.ÐÇÙݳ¹Çñ ѳٳ·áõÙ³ñÇ áñáßٳٵ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ áñáßáõÙÝ»ñ »Ý ÁݹáõÝíáõÙ ØÐÎ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý, Ýñ³ Íñ³·ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý ¨ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý, å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Édz½áñí³Í ³ÝÓ³Ýó ջϳí³ñ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Çñ ϳ½ÙÇó ÁÝïñáõÙ ¿ Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ Õ»Ï³í³ñ ËáñÑñ¹Ç ջϳí³ñ /ϳ٠ջϳí³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ å³ßïáݳϳï³ñ/:

ØÐÎ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ ÑÇÙݳ¹Çñ ѳٳ·áõÙ³ñÇ Ý»ñϳ ³éÝí³½Ý 100 ÑÇÙݳ¹ñÇ ÙdzӳÛÝ áñáßٳٵ:

ØÐÎ Íñ³·ñÇ ¨ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý, å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Édz½áñí³Í ³ÝÓÇ /³ÝÓ³Ýó/ ջϳí³ñ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý ØÐÎ ÑÇÙݳ¹Çñ ѳٳ·áõÙ³ñÇÝ Ý»ñϳ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:

1.7.úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý å³ÑÇó ØÐΠѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ, û·ïíáõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÇó µËáÕ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó ¨ Ïñáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:

1.8.ØÐÎ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÁ Ýñ³ ÑÇÙݳ¹Çñ ѳٳ·áõÙ³ñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÝ »Ý, áíù»ñ å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙÇó Ñ»ïá ûñ»ÝùÇ áõÅáí ¹³éÝáõÙ »Ý ØÐÎ ³Ý¹³ÙÝ»ñ:

1.9.ØÐÎ ãÇ ù³ñá½áõÙ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ϳñ·Ç µéÝÇ ï³å³Éáõ٠ϳ٠ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ϳñ·Á ï³å³É»Éáõ Ýå³ï³Ïáí µéÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÙ: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ãÇ Í³í³ÉáõÙ ¨ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ ãÇ ï»Õ³Ï³ÛáõÙ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ, å»ï³Ï³Ý ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý, ¹åñáó³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, å»ï³Ï³Ý ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

 

2.ØÐÎ Üä²î²ÎÀ ºì ÊܸÆðܺðÀ

2.1.ØÐÎ Ýå³ï³ÏÝ ¿.

§    г۳ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹Ç Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³ñÙ³ï³íáñÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï»ñï»É ×ßÙ³ñÇï ëáódzÉ-Çñ³í³Ï³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ, áñï»Õ Ï·áñÍÇ Çñ³íáõÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, áõ µáÉáñÁ ѳí³ë³ñ ÏÉÇÝ»Ý ûñ»ÝùÇ ³éç¨, ¨ áñï»Õ Ïå³ßïå³Ýí»Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ØÐÎ Ó·ïáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý, ³ñųݳå³ïíáõÃÛ³Ý, ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñá۳ϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ Çñ³í³Ï³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý, áñÁ ÏѳݹÇë³Ý³ ³½·³ÛÇÝ ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ³Ùáõñ »ñ³ßËÇù:

§    سëݳÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ, Ýå³ëï»É ÅáÕáíñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳÙùÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÝ áõ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ:

2.2.ØÐÎ ËݹÇñÝ»ñÝ »Ý. Ýå³ëï»É г۳ëï³ÝÇ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳÝÁ, ïÝï»ë³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ ÝáñáõÅÇ ½áñ³óÙ³ÝÁ, ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ µ³ñ·³í³×Ù³ÝÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳÛáõݳóÙ³ÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³éáõóÙ³ÝÁ, ³ñï³·³ÕÃÇ Ï³ÝËÙ³ÝÁ, гÛñ»ÝÇùÇ ßáõñç ѳÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ËٵٳÝÝ áõ ѳÛñ»Ý³¹³ñÓÙ³ÝÁ, ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³ÝÁ, ѳÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ ¨ Ð³Û ¸³ïÇ ³ñ¹³ñ³óÇ ÉáõÍÙ³Ý, ³½·³ÙÇçÛ³Ý í»×»ñÇ Ë³Õ³Õ ÉáõÍÙ³Ý ³ç³ÏóÙ³ÝÁ: ÄáÕáíñ¹Ç ³éç¨ Í³é³ó³Í ѳٳ½·³ÛÇÝ ÑÇÙݳѳñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ØÐÎ ¹³ßÇÝù ¿ ϳ½Ùáõ٠ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:

 

3.ØÐÎ ²Ü¸²Ø²ÎòàôÂÚàôÜÀ ºì ²Ü¸²Ø²ÎòàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðàôØÀ

3.1.ØÐÎ ³Ý¹³Ù ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 18 ï³ñÇÝ Éñ³ó³Í ÐÐ ·áñÍáõÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óÇ, áí ÁݹáõÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÝ áõ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ëïáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³ÝÁ, Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ Ýñ³ ϳéáõÛóÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ³ß˳ï³ÝùÇÝ, ÙáõÍáõÙ ³Ý¹³Ù³í׳ñ:

3.2.ØÐÎ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ ϳٳíáñ ¿ ¨ ³Ýѳï³Ï³Ý:

3.3.ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÉÇÝ»É ÙdzÛÝ Ù»Ï Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹Çñ:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ.

1.         ØÐÎ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, áíù»ñ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ å³ßïáÝÝ»ñ »Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ, Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ý Çñ»Ýó ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý /å³ßïáÝ»³Ï³Ý/¹ÇñùÝ û·ï³·áñÍ»É Ñû·áõï Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ:

Üßí³Í ³ÝÓÇÝù å³ßïáÝ»³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»ÉÇë ϳßϳݹí³Í ã»Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñáí:

2.         Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³Ù ã»Ý ϳñáÕ ÉÇÝ»É.

³/ ¹³ï³íáñÝ»ñÁ,

µ/ ¹³ï³Ë³½Ý»ñÁ,

·/ ùÝÝÇãÝ»ñÁ:

3.         ¶áñÍáÕ ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳӳÛÝ ë³Ñٳݳ÷³Ïí»É »Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ, ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ é³½Ù³Ï³Ý³óí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙÁ:

4.         Æñ»Ýó Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ØÐÎ ³Ý¹³Ù ã»Ý ϳñáÕ ÉÇÝ»É Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÁ, λÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, лéáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, гßí»ùÝÝÇã å³É³ïÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, λÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ:

3.4.ØÐÎ ³Ý¹³ÙÇÝ ïñíáõÙ ¿ ÙdzëÝ³Ï³Ý ³Ý¹³Ù³ïáÙë:

3.5.ØÐÎ ³Ý¹³ÙÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíáõÙª ³Ý¹³Ù³·ñíáÕÇ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÅáÕáíÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ: êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ãáõݻݳÉáõ ¹»åùáõÙª ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ϳ٠í³ñãáõÃÛ³Ý áñáßٳٵ:

3.6.ÀݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ ѳëï³ïíáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó:

3.7.ØÐÎ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÝ»Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: Æñ»Ýó ϳáݳ¹ñ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãϳï³ñ»Éáõ ϳ٠áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·áí »ÝóñÏí»É ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý, ÁݹÑáõåª Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»é³óÙ³Ý:

3.8.γñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý »ÝóñÏ»É Ï³ñáÕ »Ý .

§    Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ,

§    ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á,

§    í³ñãáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ½³ÛÇÝ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¨ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ,

§    ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

3.9.γñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý.

§    ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ,

§    ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ,

§    ÝϳïáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ù ËÇëï ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÙ ·ñ³Ýó»Éáí,

§    ½ñÏáõÙÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ßÝáñÑí³Í å³ïí³íáñ ÏáãáõÙÇó,

§    Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ½µ³Õ»óñ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ٠ջϳí³ñ å³ßïáÝÇó Ñ»é³óáõ٠ϳ٠Çç»óáõÙ,

§   Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»é³óáõÙ:

3.10.Êñ³Ëáõë³ÝùÇ ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý.

§  ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ÉÁª µ³Ý³íáñ ϳ٠·ñ³íáñª ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÙ ·ñ³Ýó»Éáí,

§  ³ñÅ»ù³íáñ Ýí»ñáí å³ñ·¨³ïñáõÙÁ,

§   Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý å³ïíá·ñáí å³ñ·¨³ïñáõÙÁ,

§  Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ¹ñáßÇ Ùáï Éáõë³ÝϳñáõÙÁ,

§  ݳËÏÇÝáõ٠ѳÛï³ñ³ñí³Í ïáõÛÅÇ í³Õ³Ï»ïª ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇÝ , ѳÝáõÙÁ:

3.11.Îáõë³Ïó³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÁ ùÝݳñÏíáõÙ ¨ Ý߳ݳÏíáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµª ݳ˳å»ë ³Ýóϳóí³Í Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ÝÛáõûñáí: øÝݳñÏÙ³ÝÁ ãÝ»ñϳ۳ݳÉáõ ¹»åùáõÙ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ áñáßáõ٠ѳñóÁ ùÝݳñÏ»Éáõ Ýñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ:

3.12.ØÐÎ ³Ý¹³ÙÇ Ñ³Ù³ñ ØÐÎ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿.

³/ Çñ ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·³Éáõ ¹»åùáõÙ,

µ/ Ýñ³ Ù³Ñí³Ý ¹»åùáõÙ,

·/ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÉáõͳñÙ³Ý ¹»åùáõÙ,

¹/ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ:

 

4.ØÐÎ ²Ü¸²ØÆ Æð²ìàôÜøܺðÀ

ØÐÎ ³Ý¹³ÙÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ.

4.1.ÀÝïñ»É ¨ ÁÝïñí»É ØÐÎ áõ Ýñ³ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¨ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ /³Û¹ ÃíáõÙª ïíÛ³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ïíÇñ³Ï, ݳ˳·³Ñ, ջϳí³ñ, ù³ñïáõÕ³ñ ϳ٠³Ý¹³Ù/:

4.2.Àݹ·ñÏí»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíǪ ѳٳٳëÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³ñ·áí å³ï·³Ù³íáñáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ óáõó³ÏáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³é³ç³¹ñí»É ûÏݳÍáõª å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáíÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ٠ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáíÇ å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ÁÝïñí»Éáõ /Ý߳ݳÏí»Éáõ/ Ýå³ï³Ïáí:

4.3.î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý áõ Ýñ³ ջϳí³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ëï³Ý³É ÷³ëï³ÃÕûñÇ å³ï×»ÝÝ»ñª ØÐΠϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·áõÛùÇ Ï³é³í³ñáõÙÇó ëï³ó³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãå»ë ݳ¨ ëï³Ý³É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÝ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ³ÝÏ³Ë ³áõ¹ÇïáñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ:

4.4.êáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·áí µáÕáù³ñÏ»É Ýßí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

4.5.гñó µ³ñÓñ³óÝ»É, ѳÛïÝ»É Çñ ϳñÍÇùÁ ùÝݳñÏíáÕ ËݹÇñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É Çñ ï»ë³Ï»ïÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ØÐΠջϳí³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:

4.6.سëݳÏó»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ¨ Ýñ³ ÝÇëï»ñáõ٠ѳݹ»ë ·³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí:

4.7.î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É ØÐÎ ÁÝïñáíÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

4.8.Æñ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹áõñë ·³É Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÇó:

4.9. Ü»ñϳ ÉÇÝ»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÝÇëï»ñÇÝ:

4.10.̳ÝáÃ³Ý³É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ëï³Ý³É ¹ñ³Ýó ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ:

4.11.´áÕáù³ñÏ»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

4.12.ºé³ÙëÛ³ÏÁ Ù»Ï Çñ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ ÙáõÍ»É ³Ý¹³Ù³í׳ñ:

4.13.ú·ïí»É ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó:

 

5.ØÐÎ ²Ü¸²ØÆ ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜܺðÀ

ØÐÎ ³Ý¹³ÙÁ å³ñï³íáñ ¿.

5.1.øÝݳñÏ»É ¨ ϳï³ñ»É ØÐΠѳٳ·áõÙ³ñÇ, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ:

5.2.سëݳÏó»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:

5.3.Æñ í³ñù³·Íáí ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ã³ñ³ï³íáñ»É Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ù³ñá½ãáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ãͳí³É»É ØÐÎ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇ ¹»Ù:

5.4.¶áñÍ»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙáõÙ:

5.5.Æñ ϳÝáݳ¹ñ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ýµ³í³ñ³ñ ϳ٠áã ÉdzñÅ»ù ϳï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ØÐÎ ³Ý¹³ÙÁ ϳñáÕ ¿ »ÝóñÏí»É ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý:

5.6.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éíáÕ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÇÙù»ñÝ áõ ϳñ·Á, ¹ñ³Ýù ÏÇñ³éáÕ ØÐÎ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ØÐÎ í³ñãáõÃÛ³Ý ÝÇëïáõÙ:

5.7.²Ä ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ºñ¨³ÝÇ, ¶ÛáõÙñáõ, ì³Ý³ÓáñÇ ³í³·³ÝÇÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ØÐÎ ÁÝïñ³Ï³Ý óáõó³ÏÝ»ñÁ 01.01.2021Ãí³Ï³ÝÇó Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óٳٵª ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ѳëï³ïí³Í ØÐÎ 2-ñ¹ ѳٳ·áõÙ³ñáõ٠ϳ٠Ýñ³ Ññ³íÇñÙ³Ý ³ÝÑݳñÇÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙª ØÐÎ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó:

 

6. ØÐÎ Æð²ìàôÜøܺðÀ ºì ä²ðî²Î²ÜàôÂÚàôÜܺðÀ

6.1.ØÐÎ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áíª

§    ϳÝáݳ¹ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ áõ ËݹÇñÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëï»ÕÍ»É ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ, Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳ½Ù³ÉáõÍ»É ¹ñ³Ýù,

§    ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¨ ³ÝóϳóÝ»É Ë³Õ³Õ ÅáÕáíÝ»ñ, óáõÛó»ñ, ѳÝñ³Ñ³í³ùÝ»ñ, »ñûñ áõ ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ,

§    ³½³ïáñ»Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ³Í»É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, ù³ñá½»É Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËݹÇñÝ»ñÁ,

§    Ù³ëݳÏó»É å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳÝñ³ùí»Ý»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³ÝÝ áõ ³ÝóϳóÙ³ÝÁ,

§   §Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóáõ٠ѳí³ë³ñ ¨ áã Ëïñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí û·ïí»Éáõ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÑÇÙݳ¹ñ³Í ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó,

§   ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ý¹»ë ·³É ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³é³ç³ñÏÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ»É å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇݪ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ó³Ýϳó³Í ѳñóáí,

§   ÑÇÙݳ¹ñ»É ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ áõ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñ,

§   ³ÛÉ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ³é³Ýó Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ï³½Ù³íáñ»Éáõ, ëï»ÕÍ»É ¹³ßÇÝùÝ»ñ /ÙdzíáñáõÙÝ»ñ/,

§   ѳëï³ï»É ¨ å³Ñå³Ý»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñ áõ ß÷áõÙÝ»ñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÏÝù»Éáõ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ñ»ñ, ³Ý¹³Ù³Ïó»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ³ëáódzódzݻñÇÝ,

§   ïÝûñÇÝ»Éáõ Çñ ·áõÛùÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ,

§   Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ûñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáÕ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ:

6.2.ØÐÎ, áñå»ë Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙ ¿, áñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ã»ÏݳÍáõÝ»ñ ³é³ç³¹ñ»É ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ, ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ¨ ³í³·³Ýáõ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳٳ·áõÙ³ñáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ:

6.3.ØÐÎ å³ñï³íáñ ¿.

§   ä³Ñå³Ý»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ûñ»ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Çñ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Íñ³·ÇñÁ ¨ áñáßáõÙÝ»ñÁ,

§   Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ ÐÐ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙª http: www.azdarar.am, Ññ³å³ñ³Ï»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõݪ Ýß»Éáí ¹ñ³ ϳ½Ù³íáñÙ³Ý ³µÛáõñÝ»ñÁ:

6.4.Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ³é¨ïñ³ÛÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÑÇÙݳ¹Çñ ϳ٠ٳëݳÏÇó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ñá¹í³Íáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ:

6.5.ÐÐ ÏáÕÙÇó »ñ³ß˳íáñíáõÙ ¿ Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ³½³ïáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª

1/ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý Ý»ñϳ۳óÝ»É Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,

2/ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó Ý»ñϳ۳óÝ»É ³Ýѳï³Ï³Ý ¨ ëáõµÛ»ÏïÇí ѳÝñ³·ñ»ñ, áñáÝù ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí »Ýóϳ »Ý ùÝݳñÏÙ³Ý:

6.6.ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»ÉÇë ØÐÎ-Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝïñ³Ï³Ý óáõó³ÏÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ÑÇÝ· ûñí³ ÁÝóóùáõÙ ÎÀÐ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ:

6.7.Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ѳٳӳÛÝ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 25-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ï³ñáÕ ¿ ëï³Ý³É å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ.

§    û·ïí»É å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙݳ¹ñí³Í ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó,

§    ïñ³Ù³¹ñ»É Çñ»Ýó å³ïϳÝáÕ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳåÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ,

§    ݳËÁÝïñ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ ³å³Ñáí»É ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ,

§    §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 26-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ýÇݳÝë³íáñ»É ØÐÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:

 

                    7.ØÐÎ êμ´Ü²Î²Ü β¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÀ

7.1.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ »Ý.

³/ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ,

µ/ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ,

·/ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ,

¹/ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:

Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙùÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ µ³Õϳó³Í ¿ ³éÝí³½Ý 5 ³Ý¹³ÙÇó:

êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ï³ñ·áí:

ØÐÎ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñáÕ »Ý ëï»ÕÍ»É.

§    ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÁ,

§    Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á,

§    Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á,

§    Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á:

7.2.êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ñÙÇÝÁ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÝ ¿, áñÁ Ññ³íÇñíáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý »ñ»ù ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù: γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíÁ Çñ³í³½áñ ¿, »Ã» Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3-Á: àñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ, µ³ó ϳ٠÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ö³Ï ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ 1/3-Ç å³Ñ³Ýçáí:

7.3.ÄáÕáíÝ Çñ³í³ëáõ ¿.

§    ÁݹáõÝ»É áñáßáõÙÝ»ñ ѳٳÛÝùÇ, ï³ñ³ÍùÇ Ù³ëßï³µáí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,

§    ѳÛïÝ»É Ï³ñÍÇùÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ í»ñ³¹³ë ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É,

§    ÁÝïñ»É ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¨ ÷áËݳ˳·³Ñ ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, áíù»ñ ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ѳëï³ïíáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó,

§    ÁÝïñ»É ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí,

§    ѳëï³ï»É ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ,

§    ÁÝïñ»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, Ù³ñ½³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñ,

§    ѳëï³ï»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñ»é³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÁ,

§    ѳëï³ï»É ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ,

§    Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ å³ïíÇñ³Ï»É Çñ Ý»ñϳ۳óáõóãÇÝ, Ñ»ï ϳÝã»É Ýñ³Ý ϳ٠÷á˳ñÇÝ»É Ù»Ï áõñÇßáí,

§    ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ µáÕáù³ñÏí»É í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇÝ,

§    ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝóóÇÏ Õ»Ï³í³ñáõÙÁ ÅáÕáíÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ųٳݳϳѳïí³Íáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ ݳ˳·³ÑÇ Ï³Ù Ýñ³ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµª ÷áËݳ˳·³ÑÇ ÏáÕÙÇó, /»Ã» ËáñÑáõñ¹ ãÇ ÁÝïñí³Í/,

§     Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý  5 - 9 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÑÇÙݳ¹Çñ ϳ٠ѳßí»ïáõ-í»ñÁÝïñ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ ÁÝïñáõÙ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¨ ÷áËݳ˳·³Ñ ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, ï³ëÇó  ¨ ³í»ÉÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¹»åùáõ٠ݳ¨ ËáñÑáõñ¹ ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, áñÇ Ãí³Ï³Ý ϳ½ÙÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÁ:

7.4.ÊáñÑáõñ¹Á.

§    ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ³ÙÇëÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù: ÜÇëïÝ Çñ³í³½áñ ¿, »Ã» Ýñ³Ý Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý Ï»ëÁ, áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ: ÊáñÑñ¹Ç ³ñï³Ñ»ñà ÝÇëïÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»Ýáõ٠ݳ˳·³ÑÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 1/3-Ç å³Ñ³Ýçáí,

§    ÉëáõÙ ¿ ݳ˳·³ÑÇ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ³Í ÁÝóóÇÏ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áñáßáõ٠ϳ۳óÝáõ٠ѳñóÁ ùÝݳñÏ»Éáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíáõÙ,

§    ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñ,

§    ѳëï³ïáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÇ ûñ³Ï³ñ·Ç ݳ˳·ÇÍÁ, ³ÝóϳóÙ³Ý ï»ÕÝ áõ ųÙÏ»ïÁ,

§    ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñ,

§    ϳï³ñáõÙ ¿ ÁÝóóÇÏ ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ:

.1.       ܳ˳·³ÑÁ.

§    å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,

§    ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ѳٳÛÝùÇ, ï³ñ³ÍùÇ Ù³ëßï³µáí,

§    Ñ»ï¨áõÙ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ïñí³Í ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ,

§    ËáñÑñ¹ÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ÁÝóóÇÏ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,

§    ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ µ³ßËáõÙ, Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

7.5.öáËݳ˳·³ÑÁ.

§    ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ݳ˳·³ÑÇÝ Ýñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ,

§    ݳ˳·³ÑÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ¹ñ³Ýó ϳï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

7.6.êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíÁ µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, Ý»ñϳݻñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ, ãáñë ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ïáí ÁÝïñáõÙ ¿ ݳ˳·³Ñ ϳ٠ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñ ¨ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñ: êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíÇ áñáßٳٵ ϳñáÕ »Ý ³Ýóϳóí»É ݳ˳·³ÑÇ Ï³Ù Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ ¨ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñª í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:

7.7.êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ »Ýóϳ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁª ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  ËáñÑñ¹ÇÝ, áñÝ Çñ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÙÇçáóáí 4 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ:

7.8.êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳçáñ¹ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñ ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ:

²ÛÝ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ ÁÝïñí»É ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ ϳ٠ѳٳݳ˳·³Ñ, ÁÝïñáõÙ ¿ Ýáñ ݳ˳·³Ñ ϳ٠ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñ:Îáõë³ÏóáõÃ۳ݠ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇó Ñ»ïá, 10 ûñí³ ÁÝóóùáõÙ ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ¿ ݳ˳·³ÑÇ Ï³Ù Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ï»Õ³Ï³ÉÇ Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

7.9.êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³Ý¹³Ù³í׳ñÝ»ñÇó, ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ÷á˳ÝóáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/ ËáñÑñ¹ÇÝ:

7.10.êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, ϳåÇ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý ݳ˳·³ÑÁ, ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁª Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ:

7.11.êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁª ݳ˳·³ÑÝ»ñÁ, ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñÁ, ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ѳëï³ïٳݪ ѳٳå³ï³ëË³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝ:

7.12.Üßí³Í ϳéáõÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï å³ñï³¹Çñ ¿ í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝ»ñÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ:

 

               8. ØÐÎ î²ð²Ìø²ÚÆÜ /вزÚÜø²ÚÆÜ/ β¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÀ

8.1.î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍíáõÙ Ù³ñ½»ñÇ »Ýóßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: êϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÝ Ç å³ßïáÝ» ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù ¿:

  8.2.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ϳ٠   Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ ¨ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ ÁÝïñíáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáõÙª µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, Ý»ñϳݻñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ, »ñÏáõ ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ïáí: î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ ϳñáÕ ¿ ³Ýóϳóí»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ Ï³Ù Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ï»Õ³Ï³ÉÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÁÝïñáõÃÛáõÝ: î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ϳ٠ѳٳݳ˳·³ÑÁ ÁÝïñíáõÙ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ ϳ٠ѳٳݳ˳·³Ñ, ÁÝïñáõÙ ¿ Ýáñ ݳ˳·³Ñ ϳ٠ѳٳݳ˳·³Ñ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇó Ñ»ï᪠20 ûñí³ ÁÝóóùáõÙ, ³ÝóϳóíáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ:

         8.3.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï»ñÁ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý ³éÝí³½Ý »ñ»ù ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù: ÜÇëïÁ Çñ³í³½áñ ¿, »Ã» Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3-Á: àñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý Ý»ñϳݻñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ, µ³ó ϳ٠÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ö³Ï ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ 1/3-Ç å³Ñ³Ýçáí: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   ËáñÑáõñ¹Ý Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïáõ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ. ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ùª ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ÏáÕÙÇó: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   ËáñÑáõñ¹Ý Çñ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÷á˳ÝóáõÙ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ, áñÇ áñáßٳٵ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ݳ¨ ÃáÕÝí»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ïÝûñÇÝÙ³ÝÁ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   ËáñÑáõñ¹Á ͳËë»ñÇ Ù³ëÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇë³ÙÛ³Ï Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ: ÊáñÑáõñ¹Áª

§    ÉëáõÙ ¿ ݳ˳·³ÑÇ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ³Í ÁÝóóÇÏ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ áñáßáõ٠ϳ۳óÝ»É Ñ³ñóÁ ùÝݳñÏ»Éáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÅáÕáíáõÙ,

§    ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñ,

§    ѳëï³ïáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÇ ûñ³Ï³ñ·Ç ݳ˳·ÇÍÁ, ³ÝóϳóÙ³Ý ï»ÕÝ áõ ųÙÏ»ïÁ,

§     ÁݹáõÝáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñ,

§    ϳï³ñáõÙ ¿ ÁÝóóÇÏ ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ:

 

           8.4. î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ »Ýóϳ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ, áñÝ Çñ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÙÇçáóáí, 4 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ:

8.5.    î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  ËáñÑáõñ¹Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Éáõͳñ»Éáõ ѳñó µ³ñÓñ³óÝ»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³éç¨:

8.6.    î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ó»éù µ»ñ³Í ÙÇçáóÝ»ñÁª ³Ý¹³Ù³í׳ñÝ»ñ, ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛÉ, ÷á˳ÝóáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ: ØÐÎ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/   Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ Çñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï »Õ³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ û·ï³·áñÍ»É Çñ ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ª Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ Ý³Ë³å»ë Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ:

8.7.    î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, ϳåÇ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý ݳ˳·³ÑÁ, ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñÁ, ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁª Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ:

8.8.    î³ñ³Íù³ÛÇÝ /ѳٳÛÝù³ÛÇÝ/  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁª ݳ˳·³ÑÝ»ñÁ, ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñÁ, ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ ݻϳ۳óíáõÙ »Ý ѳëï³ïٳݪ ѳٳå³ï³ëË³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝ:

8.9.    Üßí³Í ϳéáõÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï å³ñï³¹Çñ ¿ í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ:

8.10. ܳ˳·³ÑÁ.

§    å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,

§    ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ѳٳÛÝùÇ, ï³ñ³ÍùÇ Ù³ëßï³µáí,

§    Ñ»ï¨áõÙ ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ïñí³Í ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ,

§    ËáñÑñ¹ÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ÁÝóóÇÏ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,

§    ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ µ³ßËáõÙ, Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

8.11. öáËݳ˳·³ÑÁ.

§    ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ ݳ˳·³ÑÇÝ Ýñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ,

§    ݳ˳·³ÑÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ  ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ ¹ñ³Ýó ϳï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

 

9.       ØÐΠزð¼²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÀ

9.1.г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ: سñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

9.2.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ϳ٠ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñÝ áõ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ ÁÝïñíáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï³½ÙÇóª µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, Ý»ñϳݻñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ, ãáñë ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ïáí: سñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ ϳñáÕ ¿ ³Ýóϳóí»É Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ Ï³Ù Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ï»Õ³Ï³ÉÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÁÝïñáõÃÛáõÝ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇó Ñ»ïá, Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï, áñÝ ³ÝóϳóÝáõÙ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ Ï³Ù Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ:

9.3.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï»ñÁ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý ³éÝí³½Ý »ñ»ù ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù: ÜÇëïÝ Çñ³í³½áñ ¿, »Ã» Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3-Á: سñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý Ý»ñϳݻñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ, µ³ó ϳ٠÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ö³Ï ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ 1/3-Ç å³Ñ³Ýçáí: ²ñï³Ñ»ñà ÝÇëï»ñÁ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý ݳ˳·³ÑÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ϳ٠³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 1/3-Ç å³Ñ³Ýçáí:

  9.4.سñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ »Ýóϳ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³ÝÁ, áñÝ Çñ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÙÇçáóáí, ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ: سñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³ÝÁ:

  9.5.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á Çñ ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁª Ó»éù µ»ñí³Í  ³Ý¹³Ù³í׳ñÝ»ñÇó, ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³ÛÉ, ÷á˳ÝóáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝÇÝ:

Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ ϳ٠¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ϳñáÕ ¿ ÃáÕÝ»É Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ïÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏÇë³ÙÛ³Ï Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇÝ:

9.6.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á ϳñáÕ ¿ Éáõͳñ»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁª Çñ ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ ϳ٠ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏáí: سñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÉáõͳñÙ³Ý Ñ³ñóÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ùÝݳñÏÙ³ÝÁ:

9.7. سñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÁ ÏáÝý»ñ³ÝëÝ ¿, áñÝ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ áã å³Ï³ë ù³Ý ãáñë ï³ñÇÝ  Ù»Ï ³Ý·³Ù: ÎáÝý»ñ³ÝëÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÃÇíÁ áñáßíáõÙ ¿  Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó:

ÎáÝý»ñ³ÝëÁ  Çñ³í³½áñ ¿, »Ã» Ý»ñϳ »Ý  å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ 2/3-Á, áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ:

9.8.    ÎáÝý»ñ³ÝëÁª

§    ÁÝïñáõÙ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí,

§    ÉëáõÙ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,

§    ÉëáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

§    ÁݹáõÝáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñ Ù³ñ½Ç Ù³ëßï³µáí,

§    ùÝݳñÏáõÙ ¿ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:

 

 

10.ØÐÎ ì²ðâàôÂÚàôÜÀ

10.1.ØÐÎ í³ñãáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³íáñíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëϽµáõÝùáí:

10.2.γ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÇ Ññ³íÇñÙ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ:

10.3.ØÐÎ ³ÝáõÝÇó ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ϳï³ñáõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÝùáõÙ ù³Õ³ù³ódzÇñ³í³Ï³Ý ·áñͳñùÝ»ñ:

10.4.Ü»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÝ áõ ¹ÇñùáñáßáõÙÁª å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Édz½áñáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ:

10.5.γë»óÝáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇÝ, ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ, Ýñ³ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

10.6.    î³ñ³Íù³ÛÇÝ, Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ï»ÕÛ³Ï ¿ å³Ñáõ٠ѳٳ·áõÙ³ñÇ ¨ í³ñãáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

10.7.øÝݳñÏáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý µÛáõç»Ý, ϳ½Ùáõ٠ͳËë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ, ØÐÎ ³Ý¹³Ù³í׳ñÇ ã³÷Á, ͳËë»ñÁ ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ:

10.8.ÐëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Éñ³ïí³Ï³Ý ¨ Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ:

10.9.гٳϳñ·áõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ, ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ÁÝïñí³Í Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÁ:

10.10.²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñ ѳݹÇë³óáÕ ØÐÎ ³Ý¹³ÙÁ í³ñãáõÃÛ³Ý áñáßٳٵ ϳñáÕ ¿ Ý»ñ·ñ³íí»É í³ñãáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ:

10.11.ì³ñãáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ØÐÎ ·³ÝÓ³å³Ñ:

10.12.î³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù ÉëáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ:

10.13.Æñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ ÁݹáõÝáõÙ ¿ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùµ å³Ûٳݳíáñí³Í ØÐΠϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ:

10.14.Æñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí áõ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Çñ³íáõÝùÝ»ñ:  

 

11.ØÐÎ ø²Ô²ø²Î²Ü ÊàðÐàôð¸À

11.1.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÁÝïñíáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñáõÙª µ³Ûó áã áõß, ù³Ý ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³ç³¹ñíáõÙ »Ý ѳٳ·áõÙ³ñÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ áñáßáõÙ ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÁ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ µ³ó ϳ٠÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ÀÝïñí³Í »Ý ѳٳñíáõ٠ѳٳ·áõÙ³ñÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ³é³í»É Ó³ÛÝ»ñ ëï³ó³Í ûÏݳÍáõÝ»ñÁ:

11.2.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳٳñíáõÙ ¿ ϳ½Ù³íáñí³Í, »Ã» ÁÝïñí³Í ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÇ áñáßí³Í Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³éÝí³½Ý 2/3-Á:

ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáí, µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ ³½³ïíáõÙ »Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝÇó Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:

11.3.ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ݳ˳·³ÑÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ ÝÇëï»ñÁ í³ñ»Éáõ,  ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ í»ñ³å³Ñí³Í Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳϳñ·»Éáõ ѳٳñ ÁÝïñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³Éª µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ, ãáñë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: ܳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ýáñ ϳ½ÙÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá: ºÃ» ³é³ç³¹ñí»É »Ý »ñÏáõ ¨ ³í»É ûÏݳÍáõÝ»ñ, ³å³ ÁÝïñí³Í ¿ ѳٳñíáõÙ ³é³í»É Ó³ÛÝ»ñ ëï³ó³ÍÁ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ ϳñáÕ ¿ ³Ýóϳóí»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨ ݳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÁÝïñáõÃÛáõÝ:

11.4.ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ØÐÎ í³ñãáõÃÛ³Ý Ãí³Ï³½ÙÁ ¨ ÁÝïñáõÙ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ÁÝïñáõÙ ¿ ØÐÎ í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ: ì»ñçÇÝÝ»ñë, áñå»ë ϳÝáÝ, å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ëϽµÝ³Ï³Ý, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³Ù Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ, ѳٳݳ˳·³ÑÝ»ñÁ ϳ٠ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ.

ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Çñ³í³ëáõ ¿ ÁݹáõÝ»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÇ Ã»ÏݳÍáõ, áí ϳñáÕ ¿ Ù³ëݳÏó»É ØÐÎ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ í³ñãáõÃÛ³Ý ÝÇëï»ñÇÝ, ³é³Ýó Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝùÇ:

11.5.ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëï»ñÁ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý ³éÝí³½Ý í»ó ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù: ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ϳ٠ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 1/3-Á ϳñáÕ »Ý Ññ³íÇñ»É ³ñï³Ñ»ñà ÝÇëï: ÜÇëïÝ Çñ³í³½áñ ¿, »Ã» Ý»ñϳ  ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3-Á:

11.6.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÁ ϳñáÕ ¿ ϳë»óÝ»É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ËáñÑñ¹áõÙ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ë»óÙ³Ý Ñ³ñóÁ ϳñáÕ ¿ ùÝݳñÏí»É ݳ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ Ï³Ù Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 1/3 - Ç å³Ñ³Ýçáí: àñáßáõÙÝ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ ÝÇëïÇÝ Ý»ñϳ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3 - áí, µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý Çñ³í³½áñ ¿, »Ã» ³éϳ ¿ Ýñ³ ϳ½ÙÇ ³éÝí³½Ý 2/3 - Á:

11.7.ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ϳñáÕ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñíáÕ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ñó»ñ ùÝݳñÏ»Éáõ ѳٳñ Ññ³íÇñ»É ÁݹɳÛÝí³Í ÝÇëï»ñ: ÀݹɳÛÝí³Í ÝÇëï»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ѳÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ Ññ³íÇñí³Í ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù: ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý å³ï·³Ù³íáñáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ññ³íÇñí³Í ÁݹɳÛÝí³Í ÝÇëïÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý ݳ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ¨ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ µáÉáñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ:

11.8.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ùßï³Ï³Ý ·áñÍáÕ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝ ¿ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃ۳ݪ áñå»ë Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ, Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

11.9.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Áª

1.         Ðñ³íÇñáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ï³Ù ³ñï³Ñ»ñà ѳٳ·áõÙ³ñ, ѳëï³ïáõÙ ¿ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý ÝáñÙÁ: гٳ·áõÙ³ñ Ññ³íÇñ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ Ýñ³ ϳ۳óÙ³Ý ûñÇó áã áõß, ù³Ý »ñÏáõ ³ÙÇë ³é³ç: ²ñï³Ñ»ñà ѳٳ·áõÙ³ñ Ññ³íÇñ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ¿ ϳ۳óÝáõÙ áã áõß, ù³Ý Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç:

2.         ì»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÇ ¨ Çñ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝóóùÁ:

3.         Øß³ÏáõÙ ¿ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ϳÝáݳ¹ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÁ, Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ³ÝáõÙ ¿ ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:

4.          â»ÕÛ³É ¿ ѳٳñáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ, Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇÝ, ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³ÝÁ, Ýñ³ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

5.      Ü߳ݳÏáõÙ ¨ ³½³ïáõÙ ¿ ØÐÎ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ:

6.         γ½ÙáõÙ ¿ ѳÝÓݳÅáÕáíÝ»ñ ¨ ѳÝÓݳËÙµ»ñ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ Ý»ñϳ۳óٳٵ ѳëï³ïáõÙ ¿ ѳÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõÃÛáõÝÁ:

7.      Æñ ϳ٠ٳñ½³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ÉáõͳñáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:

8.         Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ÉáõͳñáõÙ ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ:

9.      гëï³ïáõÙ ¿ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñíáÕ Ã»ÏݳÍáõÝ»ñÇÝ:

10.      гëï³ïáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ:

11.      îÝûñÇÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý  ու ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÁ:

12.      гëï³ïáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý µÛáõç»Ý, ͳËë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßÇíÁ, ͳËë»ñÁ ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ:

8.12.   Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿ Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ï³Ù ËáñÑñ¹Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³ñ·áí Ññ³íÇñí³Í ³ñï³Ñ»ñà ѳٳ·áõÙ³ñÇ ëÏë»Éáõ ûñÁ:

8.13. àñáßáõÙ ¿ ϳ۳óÝáõÙ ØÐÎ ÉáõͳñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, »ñµ ѳٳ·áõÙ³ñÝ Çñ³í³½áñ ãÇ »Õ»É:

 

                                  12.ØÐΠвز¶àôزðÀ

12.1.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ ¿, áñÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ å³ñï³¹Çñ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

12.2.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ññ³íÇñíáõÙ »Ý ³éÝí³½Ý ãáñë ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ùª Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝǪ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: ø³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ ϳñáÕ ¿ Ññ³íÇñí»É ³ñï³Ñ»ñà ѳٳ·áõÙ³ñ: лñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ Ý߳ݳÏÙ³Ý ûñÇó ³éÝí³½Ý Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ññ³íÇñáõÙ ¿ ¨ë Ù»Ï ÁݹɳÛÝí³Í ÝÇëï, áñï»Õ ×ß·ñïíáõÙ ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ѳñó»ñÁ:

12.3.гٳ·áõÙ³ñÁ µ³óáõÙ ¿ ØÐΠݳ˳·³ÑÁ, ¨ Ýñ³ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ѳٳ·áõÙ³ñÝ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ã»ÏݳÍáõÃÛáõÝÝ»ñ: ´³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ ³ÝóÝáõÙ »Ý ݳ˳·³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ù³ñïáõÕ³ñÇ ³é³í»É Ó³ÛÝ»ñ ѳí³ù³Í ûÏݳÍáõÝ»ñÁ:

12.4.ØÐΠϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ, ջϳí³ñ áõ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý, Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý, ÉáõͳñÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ Ã»ÏݳÍáõÇ ³é³ç³¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý Ïáõë³ÏցáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:

12.5.гٳ·áõÙ³ñÇ Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝùáí å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃÇíÁ áñáßáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Áª »ÉÝ»Éáí ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃíÇó: ä³ïíÇñ³ÏÝ»ñÝ ³é³ç³¹ñíáõÙ »Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÝ»ñáõÙª ëϽµÝ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó: гٳ·áõÙ³ñÝ Çñ³í³½áñ ¿, å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃíÇ ³éÝí³½Ý Ï»ëÇ, µ³Ûó áã å³Ï³ë ù³Ý 100 å³ïíÇñ³ÏÇ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: гٳ·áõÙ³ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý µ³ó ϳ٠÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ ٻͳٳëÝáõÃÛ³Ùµ: ö³Ï ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ ³ÝóϳóíáõÙ Ý»ñϳݻñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ 1/3-Ç å³Ñ³Ýçáí:

12.6.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁª

§    ϳÝËáñáßáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý, ·³Õ³÷³ñ³-ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÕÇÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý Ó¨Á,

§     ÉëáõÙ ¨ ѳëï³ïáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,

§   ùÝݳñÏáõÙ ¨ ÁݹáõÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÝ áõ ѳëï³ïáõÙ ¿ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó Ù»ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñ  Ï³ï³ñáõÙ,

§    ÁÝïñáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹, ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ,

§    ÉëáõÙ ¨ ѳëï³ïáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏÇã -í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáíÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ,

§    Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñáõÙ ¿ í»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáí, áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÁ: ì»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ³Ý¹³Ù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ,

§    í»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ÁÝïñáõÙ »Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ: гÝÓݳÅáÕáíÁ ѳßí»ïáõ ¿ ÙdzÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ,

§    áñáßáõÙ ¿ ÁݹáõÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ì»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³ñóÁ ѳٳ·áõÙ³ñÇ ûñ³Ï³ñ· ¿  ÙïóíáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßٳٵ,

§    í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2/3-áíª µ³ó ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÉáõͳñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ÁݹáõÝ»Éáõó Ñ»ïá ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Éáõͳñ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáí, áñÁ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí, ïÝûñÇÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áõÛùÝ áõ ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁª ѳٳӳÛÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ áñáßÙ³Ý:

 

 

13. ØÐÎ üÆܲÜê²Î²Ü вÞìºîìàôÂÚàôÜܺðÀ ºì ²àô¸ÆîÀ, ØÐÎ ìºð²ÐêÎÆâ-ìºðêîàô¶Æâ вÜÒܲÄàÔàìÆ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜܺðÀ

13.1.ØÐÎ ýÇݳÝë³Ï³Ý ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ѳٳñ ݳ˳ï»ëí³Í ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ųÙÏ»ïÝ»ñáõÙ:

13.2.ØÐÎ å³ñï³íáñ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñǪ ѳßí»ïáõ ï³ñí³Ý ѳçáñ¹áÕ Ù³ñïÇ 25-Çó áã áõß, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ññ³å³ñ³Ï»É ѳßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¨ ͳËë»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ·áõÛùÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¹ñ³ í»ñ³µ»ñÛ³É ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³ÛÝ ï»Õ³¹ñ»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ:

§  Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ññ³å³ñ³Ï»Éáõó ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáõó Ñ»ïá ѳßí»ïáõ ï³ñí³Ý ѳçáñ¹áÕ ³åñÇÉÇ 1-Çó áã áõß Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ÷³ëïÁ íϳÛáÕ ³å³óáõÛóÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ λÝïñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÇ í»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ͳé³ÛáõÃÛáõÝ :

§  гßí»ïáõ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ïíÛ³ÉÝ»ñ å³ñáõݳÏÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßíáõÙ Ùáõïù ³ñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ¨ ͳí³ÉÇ, ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³ËëÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ áõÝ»ó³Í ·áõÛùÇ Ù³ëÇݪ Ýß»Éáí ¹ñ³ ³ñÅ»ùÁ:

§  Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ëï³ó³Í ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÁª ³ÝÏ³Ë ³ñÅ»ùÇó, ÝßíáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝáõÙ:

§  ØÐÎ ÏáÕÙÇó ݳËÁÝïñ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ͳËëí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ:

13.3. ì»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáíÁ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ýÇݳÝë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ:

1.  ºÃ» Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ï³ëѳ½³ñ³å³ïÇÏÁ, å³ñï³íáñ ¿ ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»É ÙdzÛÝ ³áõ¹ÇïÇ »ÝóñÏí»Éáõó Ñ»ï᪠³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

2.  ºÃ» Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ï³ëѳ½³ñ³å³ïÇÏÁ ·»ñ³½³Ýó»ÉÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ »Õ»É ѳßí»ïáõ ï³ñáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ³éϳ ³Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ ³ñÅ»ùáí, ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù í»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ͳé³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ, ³å³ ѳçáñ¹áÕ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³½³ïíáõÙ ¿ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ݳËáñ¹ ѳßí»ïáõ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ Ýñ³ ѳßí»ÏßéáõÙ ³Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ Ù³ëáí ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ó»É: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ³Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÇ Ù³ëáí ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»É §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï, »Ã» ѳßí»ïáõ ï³ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í µáÉáñ ·áñͳñùÝ»ñÇ ·ÇÝÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ ï³ëѳ½³ñ³å³ïÇÏÁ:

3.  ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇݳÝë³íáñáõÙ ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»É ÙdzÛÝ ³áõ¹ÇïÇ »ÝóñÏí»Éáõó Ñ»ï᪠³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï, »Ã» å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇݳÝë³íáñáõÙÁ ѳßí»ïáõ ï³ñáõÙ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ »ñ»ùѳ½³ñ³å³ïÇÏÁ:

13.4. ØÐÎ í»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáíÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñáõÙª µ³ó ϳ٠÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ:

13.5.гÝÓݳÅáÕáíÇ ³ß˳ï³ÝùÁ ջϳí³ñáõÙ ¿ ììРݳ˳·³ÑÁ, áñÝ ÁÝïñíáõÙ ¿ ѳÝÓݳÅáÕáíÇ ÝÇëïáõÙª µ³ó ϳ٠÷³Ï ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, ¨ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ í³ñãáõÃÛ³Ý ÝÇëï»ñÇÝ:

13.6.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ììРݳ˳·³ÑÁ ѳßí»ïáõ ¿ ѳٳ·áõÙ³ñÇÝ:

12.7.²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ í³ñãáõÃÛ³ÝÁ ϳ٠ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹ÇÝ ï»ÕÛ³Ï ¿ å³ÑáõÙ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

12.8.سñ½³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ ÁÝïñí³Í í»ñ³ÑëÏÇã-í»ñëïáõ·Çã ѳÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý ØÐÎ ììÐ ëïáñ³¹³ë ϳéáõÛóÝ»ñ, áñáÝù å³ñµ»ñ³µ³ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ ѳßí»ïáõ »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ:

 

14.         ØÐÎ ¶àôÚøÀ ºì ¸ð²Ø²Î²Ü ØÆæàòܺðÀ

14.1.ØÐÎ ·áõÛùÁ ·áÛ³ÝáõÙ ¿.

§  Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ ѳٳñ ÙdzÝí³· ϳï³ñíáÕ í׳ñÝ»ñÇó /ÙáõïùÇ í׳ñÝ»ñÇó/, ³Ý¹³Ù³í׳ñÝ»ñÇó,

§  ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,

§  ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÇó,

§  ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇݳÝë³íáñáõÙÇó:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1.

ØÐÎ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·áõÛùÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ý»ñ³éÛ³É í³ñÏ»ñÇ, ÷á˳éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý å³ñïùÇ Ù³ñÙ³Ý ï»ëùáí ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³É ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇó ¨ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÝ»ñÇó, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÛÉ ³ÝÓ³ÝóÇó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 24 - ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4 - ñ¹ Ù³ëáí ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ, áíù»ñ å³ñï³íáñ »Ý Ýᯐ Çñ»Ýó ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ, ÇëÏ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝùª Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÙÇç¨ ³ÝϳÝËÇÏ Ñ³ßí³ñÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñáí å³Ñ³ÝçíáÕ µáÉáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ /é»ÏíǽÇïÝ»ñÁ/:

Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áõÛùÇ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2.

ØÐÎ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ ÁݹáõÝáõÙ.

1.   ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ¨ ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

2.   ä»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝ»ñÇó, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 26 - ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ï³ñíáÕ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý:

3.   ä»ï³Ï³Ý ¨ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

4.   úï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇó áõ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó, »Ã» ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëݳÏóÇ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ, ÷³ÛÁ, µ³ÅݻٳëÁ ïíÛ³É Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³Ýáݳ¹ñ³Ï³Ý /µ³Åݻѳí³ù, ÷³Û³Ñ³í³ù/ ϳåÇï³ÉáõÙ 30 ïáÏáëÇó ³í»ÉÇ ¿:

5.   ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

6.   ²Ý³ÝáõÝ ¨ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ³ÝóÇó:

14.2.Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ïñíáÕ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ý, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ã³÷Áª ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ϳ٠³Û¹ ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ ÝíÇñ³ïíáõÃÛ³Ý ß³ñÅÁ ϳ٠ãÃáõÛɳïñí³Í ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ØÐΠջϳí³ñíáõÙ ¿ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ   24 - ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 5 - ñ¹ ¨ 6 - ñ¹ Ï»ï»ñáí:

14.3.    ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùáí Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ϳÝáݳ¹ñ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ϳñáÕ »Ý å³ïÏ³Ý»É ³ÝÑñ³Å»ßï ó³Ýϳó³Í ·áõÛù, ³Û¹ ÃíáõÙª ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý, ÷á˳¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ:

14.4.    ØÐÎ ÏáÕÙÇó ëï³óí³Í, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ëï»ÕÍí³Í ¨ /ϳÙ/ Ó»éù µ»ñí³Í ·áõÛùÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÁ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ å³ïϳÝáÕ ·áõÛùÇ Ï³Ù ¹ñ³ Ù³ëÇ Ýϳïٳٵ ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

14.5.       ØÐÎ ³é³ÝÓݳóí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ѳïϳóí³Í ·áõÛùÁ ïÇñ³å»ïáõÙ ¨ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ϳñ·áí:

14.6.        ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ïÝûñÇÝáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¨ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁª Áëï Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í ݳ˳ѳßíÇ:

14.7.    ØÐÎ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³Ý¹³Ù³í׳ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á ãÇ Ï³ñáÕ ·»ñ³½³Ýó»É ï³ñ»Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ Ñ³½³ñ³å³ïÇÏÁ:

14.8.    Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ß˳ï³í³ñÓÇ Ñ³ñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ³í»ÉÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ѳïϳóáõÙÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý ³ÝϳÝËÇÏ:

 

15.     ØÐÎ Æð²ì²Î²Ü ìÆÖ²ÎÀ ºì ÊàðÐð¸²ÜÆÞܺðÀ

15.1.ØÐÎ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ¿, áõÝÇ Ý³ñÝç³·áõÛÝ, Íáå³íáñ ¹ñáߪ í»ñÇÝ Ó³Ë ³ÝÏÛáõÝáõÙ å³ïÏ»ñí³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßáí, ÏÝÇùª Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßáí, Çñ ³Ýí³ÝáõÙáí ¹ñáßÙ, ËáñÑñ¹³ÝÇß, Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñ, ѳßí³ñϳÛÇÝ ¨ ÁÝóóÇÏ Ñ³ßÇíÝ»ñ:

15.2.ØÐÎ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ³ñ³ñ³ïÛ³Ý /áõñ³ñï³Ï³Ý/ ³éÛáõÍÇ, ͳ·áÕ ³ñ¨Ç, ϳÛáõÝáõÃÛáõÝ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ ëÛ³Ý ¨ ï»ñ¨Ç áõ µáõñ·Çª áñå»ë í»ñ³ÍÝÝ¹Ç ËáñÑñ¹³ÝÇßÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÁª ³Ù÷á÷»Éáí ѳÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ϳéáõóáÕ³Ï³Ý ï³ññ ѳݹÇë³óáÕ Ï³Ù³ñÁ, §Ødzíáñí³Í ѳۻñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõݦ ³Ýí³ÝáõÙÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¨ §Ð³Û»°ñ, Ùdzó»ù¦ ϳñ·³ËáëÁ /ï»ëª ѳí»Éí³ÍÁ/:

 

16.      ØÐÎ ¶àðÌàôܺàôÂÚ²Ü Î²êºòàôØÀ, ²ð¶ºÈàôØÀ, ìºð²Î²¼Ø²Îºðäزܠ         ºì/Î²Ø Èàô̲ðØ²Ü Î²ð¶À

ØÐÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ë»óáõÙÁ ¨ ³ñ·»ÉáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 31 ¨ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý:

16.1.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ϳñáÕ ¿ ϳï³ñí»É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ áñáßٳٵª г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ëáõÛÝ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåí»É /ÙdzÓáõÉí»É, ÙdzݳÉ, µ³Å³Ýí»É, ³é³ÝÓݳݳÉ/ ³ÛÉ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý /Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ/:

16.2.Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »Ý ѳݹ»ë ·³É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ϳ٠Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 1/3-Áª ·ñ³íáñ ³é³ç³ñÏáí:

16.3. Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÃíÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:

16.4. гٳ·áõÙ³ñÇ ÏáÕÙÇó Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ÁݹáõÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ųٳݳϳíáñ ѳÝÓݳÅáÕáí, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ¨ ѳٳ·áõÙ³ñÇ áñáßٳٵ ݳ˳ï»ëí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ:

16.5. ØÐÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óíáõÙ ¿ ØÐΠѳٳ·áõÙ³ñÇ áñáßٳٵ, å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµª 16.12.2016Ã. §Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 35-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí: Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÉáõͳñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ÁݹáõÝ»Éáõó Ñ»ïá ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Éáõͳñ³ÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáí, áñÁ, ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí, ïÝûñÇÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áõÛùÝ áõ ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁª ѳٳӳÛÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ áñáßÙ³Ý:

16.6.    ØÐÎ »Ýóϳ ¿ ÉáõͳñÙ³Ý, ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ¹»åù»ñáõÙ:

16.7.    ØÐÎ »Ýóϳ ¿ ÉáõͳñÙ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßٳٵª Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ·»ÉÙ³Ý ¹»åùáõÙ:

16.8.    Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ·»ÉáõÙÁ ÑÇÙù ã¿ ØÐÎ ³é³ç³¹ñٳٵ ÁÝïñí³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ, ºñ¨³ÝÇ, ¶ÛáõÙñáõ, ì³Ý³ÓáñÇ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÇ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ ѳٳñ:

 

17.         ØÐÎ Æð²ì²´²Ü²Î²Ü ºì ¶àðÌàôܺàôÂÚ²Ü Ð²êòºÜºðÀ

17.1.ØÐÎ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ѳëó»Ý ¿ª 0014, ºñ¨³Ý, Ð.².Â.,´-2, ֳ鳷³ÛóÛÇÝ, °°´°°ß.,

35  µÝ.,  Ñ»é³Ëáëª /010/ 737-902, /091/ 40-76-02, /099/ 62-81-43, /098/ 411-422:

17.2.ØÐÎ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ëó»Ý ¿ª 0014, ºñ¨³Ý, Ð.².Â., ´-2,ֳ鳷³ÛóÛÇÝ, °°´°°ß.,

          35 µÝ.,  Ñ»é³Ëáëª /010/ 737-902, /091/ 40-76-02, /099/ 62-81-43, /098/ 411-422:

17.3.    ä³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-¿ç»ñª

§  www.mhk.am,

§  www.mhktert.am,

e-mail: mr.avagyanruben@mail.ru

                

 

2012թ. 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1.«ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ» կուսակցությունը` հապավումը ՄՀԿ, քաղաքական և հասարակական նպատակներ հետապնդող, ՀՀ Սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում գործող քաղաքացիների կամավոր քաղաքական կազմակերպություն է (կուսակցություն), որը հանդես է գալիս որպես ազգային-հայրենասիրական, կենտրոնաձիգ, հզոր և կայուն պետականության կողմնակից, երրորդ ուժ:
1.2. ՄՀԿ արտահայտում է հայ ժողովրդի հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-իրավական շահերը: Նրա հիմնական արժեքներն են. միասնությունը, ազատությունը, արդարությունը, համերաշխությունը և ազգային գաղափարախոսությունը:
1.3. ՄՀԿ պարտավոր է ունենալ ոչ պակաս, քան 2000 (երկու հազար) անդամ, ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր մարզում ոչ պակաս, քան 100 (հարյուր) անդամ և տարածքային ստորաբաժանումներ` Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, ներառյալ` Երևան քաղաքում: Բացի նշված ստորաբաժանումներից, ՄՀԿ իրավունք ունի, համաձայն  «Կուսակցությունների մասին» ՚  2002 թ. օգոստոսի 15-ի N 34(209) Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի և սույն կանոնադրության, սահմանված կարգով ստեղծել այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ:
1.4. ՄՀԿ ղեկավար մարմիններն ու նրա տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումները կարող են գտնվել միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Այլ պետություններում ՄՀԿ կարող է ունենալ միայն ներկայացուցչություն:
1.5. ՄՀԿ, համաձայն «Կուսակցությունների մասին» վերը նշված ՀՀ օրենքի, նախատեսված կարգով ենթակա է պետական վերագրանցման: ՄՀԿ մարզային, տարածքային և սկզբնական կառուցվածքային ստորաբաժանումները պետական գրանցման ենթակա չեն:
1.6. ՄՀԿ կազմավորվում է ազատորեն` իր անդամների և հիմնադիր համագումարի որոշմամբ, ստեղծվում հիմնադիր համագումարում, որի ընթացքում որոշումներ են ընդունվում ՄՀԿ հիմնադրման, նրա ծրագրի ընդունման, կանոնադրության հաստատման, ղեկավար խորհրդի և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կազմավորման մասին:
1.7. Օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման պահից ՄՀԿ հանդիսանում է իրավաբանական անձ, օգտվում է իրավաբանական անձի կարգավիճակից բխող, ինչպես նաև օրենքով սահմանված իրավունքներից և կրում համապատասխան պարտականություններ:
1.7. ՄՀԿ հիմնադիրները նրա հիմնադիր համագումարի մասնակիցներն են, որոնք կուսակցության հիմնադրման մասին որոշումն ընդունելու պահից համարվում են ՄՀԿ անդամներ: 
1.8. ՄՀԿ գործունեությունը հիմնվում է անդամության կամավորության, ինքնակառավարման, անդամների իրավահավասարության, օրինականության և հրապարակայնության սկզբունքների վրա:

2.ՄՀԿ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

2.1. ՄՀԿ նպատակն է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդի իշխանության արմատավորման հիման վրա կերտել ճշմարիտ սոցիալ-իրավական և ժողովրդավարական պետություն, որտեղ կգործի իրավունքի գերակայությունը, ու բոլորը հավասար կլինեն օրենքի առջև, և որտեղ կպաշտպանվեն մարդու իրավունքները: ՄՀԿ ձգտում է սոցիալական արդարության, արժանապատվության, օրինականության և բարոյականության համամարդկային արժեքներին համապատասխանող իրավական հասարակության, որը կհանդիսանա ազգային միասնության ամուր երաշխիք:
2.2. ՄՀԿ խնդիրներն են. նպաստել Հայաստանի պետականության ամրապնդմանը, տնտեսական և հոգևոր ներուժի զորացմանը, ժողովրդի համակողմանի զարգացմանն ու բարգավաճմանը, քաղաքական կայունացմանը, քաղաքացիական հասարակության կառուցմանը, արտագաղթի կանխմանը, հայության համախմբմանն ու  հայրենադարձմանը, ՀՀ Սահմանադրության շրջանակներում ժողովրդավարական իշխանությունների կազմավորմանը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը և Հայ Դատի արդարացի լուծման, ազգամիջյան վեճերի խաղաղ լուծման աջակցմանը: Ժողովրդի առջև ծառացած համազգային հիմնահարցերը լուծելու նպատակով ՄՀԿ դաշինք է  կազմում հասարակական և հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների հետ:

3.ՄՀԿ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
3.1. ՄՀԿ անդամ կարող է լինել 18 տարին լրացած  ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի, որն ընդունում է կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը, նպաստում կուսակցության նպատակների իրագործմանը, մասնակցում է նրա կառույցներից մեկի աշխատանքին, մուծում անդամավճար:
3.2. ՄՀԿ անդամակցությունը կամավոր է և անհատական:
3.3. ՀՀ ընտրական իրավունքով օժտված այլ անձինք, համաձայն կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի երկրորդ կետի, կարող են անդամակցել ՄՀԿ` առանց նրա ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում ընտրվելու իրավունքի:
3.4. ՀՀ քաղաքացին կարող է միաժամանակ լինել միայն մեկ կուսակցության անդամ:
Ծանոթագրություն.
1. ՄՀԿ անդամները, ովքեր ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոններ են զբաղեցնում, իրավունք չունեն իրենց ծառայողական (պաշտոնեական) դիրքն օգտագործել հօգուտ կուսակցական շահերի:
Նշված անձինք իրենց պաշտոնեական պարտականությունները կատարելիս կաշկանդված չեն կուսակցության որոշումներով:
2.  Կուսակցության անդամ չեն կարող լինել.
ա) դատավորները,
բ) դատախազները,
գ) ՀՀ ազգային անվտանգության, ոստիկանության և իրավապահ այլ մարմինների աշխատակիցները,
դ) ՀՀ զինված ուժերի և այլ զորքերի ծառայողները:
3.5. ՄՀԿ անդամին տրվում է միասնական անդամատոմս:
3.6. ՄՀԿ անդամի ընդունելությունը կատարվում է սկզբնական կազմակերպության ժողովում` անդամագրվողի դիմումի համաձայն, ժողովի մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ. սկզբնական կազմակերպություն չունենալու դեպքում` տարածքային, մարզային կազմակերպության խորհրդի կամ վարչության որոշմամբ:
3.7. Ընդունելության մասին սկզբնական կազմակերպության ժողովի որոշումը հաստատվում է տարածքային, մարզային կազմակերպության խորհրդի կողմից:
3.8. ՄՀԿ անդամները, կուսակցության կանոնադրության պահանջներին համապատասխան, ունեն իրավունքներ և պարտականություններ: Իրենց կանոնադրական պարտականությունները չկատարելու դեպքում, կուսակցության անդամները կարող են կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության, ընդհուպ` կուսակցությունից հեռացման: 
3.9. ՄՀԿ անդամի համար ՄՀԿ անդամակցությունը դադարում է.
ա/ իր գրավոր  դիմումի համաձայն կուսակցությունից դուրս գալու դեպքում
բ/ նրա մահվան դեպքում
գ/ կուսակցության լուծարման դեպքում:

4.ՄՀԿ ԱՆԴԱՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՄՀԿ անդամն իրավունք ունի.
4.1. Ընտրել և ընտրվել ՄՀԿ ու նրա տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների մշտական գործող ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում /այդ թվում՝ տվյալ մարմինների պատվիրակ, նախագահ, ղեկավար կամ քարտուղար/,  տարածքային  և /կամ/  կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավար մարմինների անդամ /այդ թվում՝ տվյալ մարմինների նախագահ, ղեկավար կամ քարտուղար/ կամ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների անդամ:
4.2.  Ընդգրկվել  Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի՝ համամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուներ առաջադրելու մասին ցուցակում, առաջադրվել որպես ՄՀԿ պատգամավորության թեկնածու՝ Ազգային Ժողովի՝  մեծամասնական ընտրակարգով, ինչպես նաև թեկնածու՝ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ընտրովի, քաղաքական կամ քաղաքացիական նշանակովի պաշտոններում ընտրվելու /նշանակվելու/ նպատակով:
4.3. Տեղեկատվություն ստանալ կուսակցության ու նրա ղեկավար մարմինների գործունեության վերաբերյալ:
4.4.  Վերահսկողություն իրականացնել ՄՀԿ գործունեության նկատմամբ: 
4.5. Սույն Կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով բողոքարկել նշված մարմինների որոշումներն ու գործողությունները: 
4.6. Հարց բարձրացնել, հայտնել իր կարծիքը քննարկվող խնդիրների վերաբերյալ, հրապարակայնորեն արտահայտել իր տեսակետը, ինչպես նաև ՄՀԿ ղեկավար մարմինների քննարկմանը ներկայացնել հասարակության կյանքի տարբեր հարցերի վերաբերյալ նախաձեռնություններ և առաջարկություններ:
4.7. Մասնակցել կուսակցական միջոցառումներին, կուսակցության ժողովներում և նրա նիստերում հանդես գալ առաջարկություններով և հայտարարություններով:
4.8. Տեղեկատվություն ստանալ ընտրովի մարմինների գործունեության մասին: 
4.9. Իր դիմումի համաձայն դուրս գալ կուսակցությունից:
4.10. Օգտվել սույն կանոնադրությամբ և օրենքով նախատեսված այլ իրավունքներից:

5. ՄՀԿ ԱՆԴԱՄԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՄՀԿ անդամը պարտավոր է.
5.1. Քննարկել և կատարել ՄՀԿ համագումարի, մարմինների որոշումները:
5.2. Մասնակցել կուսակցության քաղաքականության և ծրագրերի իրականացմանը:
5.3. Իր վարքագծով և գործունեությամբ չարատավորել կուսակցությունը, քարոզչություն կամ այլ գործունեություն չծավալել ՄՀԿ գաղափարական սկզբունքների դեմ:
5.4. Եռամսյակը մեկ մուծել անդամավճար:

6. ՄՀԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. ՄՀԿ իրավունք ունի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով`
 • գ կանոնադրական նպատակներին ու խնդիրներին համապատասխան ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ, ներկայացուցչություններ, ինչպես նաև կազմալուծել դրանք, 
 • կազմակերպել և անցկացնել ժողովներ, ցույցեր, հանրահավաքներ, երթեր ու այլ հասարակական-քաղաքական միջոցառումներ,
 • ազատորեն տեղեկություններ տարածել իր գործունեության վերաբերյալ, քարոզել իր նպատակները և խնդիրները,
 • մասնակցել պետական և տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական մարմինների ընտրությունների, ինչպես նաև հանրաքվեների նախապատրաստմանն ու անցկացմանը,
 • հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի վերաբերյալ հանդես գալ նախաձեռնություններով, առաջարկներ ներկայացնել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին` հասարակության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կյանքի ցանկացած հարցով,
 • հիմնադրել զանգվածային լրատվության միջոցներ ու հրատարակչություններ,
 • այլ կուսակցությունների հետ, առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու, ստեղծել դաշինքներ (միավորումներ),
 • հաստատել և պահպանել միջազգային կապեր ու շփումներ օտարերկրյա կուսակցությունների և միավորումների հետ, մտնել միջազգային միությունների ու ասոցիացիաների մեջ,
 • իրականացնել կանոնադրությանը համապատասխանող այլ գործունեություն:
6.2. ՄՀԿ, որպես կուսակցություն, քաղաքական միավորում է, որն իրավունք ունի թեկնածուներ առաջադրել Ազգային Ժողովի պատգամավորների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների և ավագանու ընտրություններում:
6.3. ՄՀԿ պարտավոր է.
 • Պահպանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը և օրենքները, ինչպես նաև իր կանոնադրությունը, ծրագիրը և որոշումները,
 • յուրաքանչյուր տարի մամուլում հրապարակել կուսակցության գույքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվություն` նշելով դրա կազմավորման աղբյուրները:
7.ՄՀԿ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումներն են.
ա/ Կուսակցության սկզբնական կազմակերպությունը,
բ/ Կուսակցության տարածքային կազմակերպությունը,
գ/ Կուսակցության մարզային կազմակերպությունը:
Կուսակցության կառուցվածքային հիմքը սկզբնական կազմակերպություններն են: Սկզբնական կազմակերպությունը բաղկացած է առնվազն 5 անդամից: 
Սկզբնական կազմակերպությունը ստեղծվում է վարչատարածքային և նպատակային կարգով:
ՄՀԿ սկզբնական կազմակերպություններ կարող են ստեղծել.
 • սկզբնական կուսակցության կազմակերպական հանձնաժողովը,
 • կուսակցության տարածքային խորհուրդը,
 • կուսակցության մարզային խորհուրդը:
7.2.Սկզբնական կազմակերպության ժողով հրավիրվում է առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ: Կազմակերպության ժողովը իրավազոր է, եթե մասնակցում է կազմակերպության անդամների առնվազն 2/3-ը: Որոշումներն ընդունվում են մասնակիցների ձայների պարզ  մեծամասնությամբ, բաց կամ փակ քվեարկությամբ: Փակ քվեարկությունն անցկացվում է մասնակիցների 1/3-ի պահանջով:
7.3. Սկզբնական կազմակերպության ժողովը բաց քվեարկությամբ, ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, երկու տարի ժամանակով ընտրում է նախագահ կամ համանախագահներ և տեղակալներ: Սկզբնական կազմակերպության ժողովի որոշմամբ կարող են անցկացվել նախագահի կամ համանախագահների և տեղակալների վաղաժամկետ ընտրություններ:
7.4. Սկզբնական կազմակերպությունը ենթակա է տարածքային կազմակերպությանը` տարածքային խորհրդին, որն իր կողմից ընտրված հանձնաժողովի միջոցով, 2 (տարի) ժամկետով վերահսկողություն է սահմանում սկզբնական կազմակերպության նկատմամբ:
7.5. Սկզբնական կազմակերպության նախագահը տարին մեկ անգամ հաշվետվություն է ներկայացնում հաջորդ տարվա հունվար ամսվա ընթացքում:
Այն սկզբնական կազմակերպությունը, որի նախագահն ընտրվել է տարածքային խորհրդի նախագահ կամ համանախագահ, ընտրում է նոր նախագահ կամ համանախագահներ: Կազմակերպության հերթական համագումարից հետո, 10 օրվա ընթացքում սկզբնական կազմակերպությունն անցկացնում է նախագահի կամ համանախագահի և տեղակալի նոր ընտրություններ:
7.6. Սկզբնական կազմակերպությունն իր միջոցները ձեռք է բերում անդամավճարներից, նվիրատվություններից և փոխանցում  կուսակցության տարածքային խորհրդին:
7.7. Սկզբնական կազմակերպության գործունեության հետ կապված ֆինանսական, տարածքային, կապի, նյութական օժանդակության հարցերը կազմակերպում են նախագահը, տեղակալները` կուսակցության անդամների հետ համատեղ:
7.8. Սկզբնական կազմակերպության ղեկավարները` նախագահները, համանախագահները, տեղակալները ներկայացվում են հաստատման` համապատասխան վերադաս մարմին:
7.9. Նշված կառույցների ղեկավար մարմինների ընտրությունների ժամանակ պարտադիր է վերադաս մարմինների ներկայությունը:

8.ՄՀԿ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ
8.1. Տարածքային կազմակերպություններ են ստեղծվում մարզերի ենթաշրջաններում և Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում: Սկզբնական կազմակերպության նախագահն ի պաշտոնե տարածքային կազմակերպության խորհրդի անդամ է:
8.2. Կուսակցության տարածքային խորհրդի նախագահը կամ համանախագահները և տեղակալները ընտրվում են կուսակցության տարածքային խորհրդի նիստում` բաց քվեարկությամբ, ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, երկու տարի ժամանակով: Տարածքային խորհրդի որոշմամբ կարող է անցկացվել տարածքային խորհրդի նախագահի կամ համանախագահի և տեղակալի վաղաժամկետ ընտրություն: Տարածքային այն կազմակերպությունը, որի նախագահն ընտրվում է մարզային խորհրդի նախագահ կամ համանախագահ, ընտրում է նոր նախագահ կամ համանախագահներ: Կուսակցության հերթական համագումարից հետո` 20 օրվա ընթացքում, անցկացվում է տարածքային խորհրդի նախագահի ընտրություն:
8.3. Կուսակցության տարածքային խորհրդի նիստերը հրավիրվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ: Նիստը իրազոր է, եթե մասնակցում է խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը: Որոշումներն ընդունվում են ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բաց կամ փակ քվեարկությամբ: Փակ քվեարկությունն անցկացվում է ներկաների առնվազն 1/3-ի պահանջով: Կուսակցության տարածքային խորհուրդն իր գործունեության մասին հաշվետու է մարզային խորհրդին. հաշվետվությունը ներկայացվում է տարին մեկ անգամ` կազմակերպության տարածքային խորհրդի նախագահի կողմից: Կուսակցության տարածքային խորհուրդն իր միջոցները փոխանցում է մարզային խորհրդին, որի որոշմամբ այն կարող է նաև թողնվել տարածքային խորհրդի տնօրինմանը: Կուսակցության տարածքային խորհուրդը ծախսերի մասին յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվություն է ներկայացնում  մարզային խորհրդին:
8.4. Տարածքային կազմակերպությունը ենթակա է մարզային կազմակերպության խորհրդին, որն իր կողմից ընտրված հանձնաժողովի միջոցով, 2 (տարի) ժամկետով վերահսկողություն է սահմանում տարածքային կազմակերպության նկատմամբ:
8.5. Տարածքային խորհուրդն իրավունք ունի կուսակցության սկզբնական կազմակերպությունը լուծարելու հարց բարձրացնել կուսակցության մարզային խորհրդի առջև:
8.6. Տարածքային կազմակերպությունն իր միջոցները ձեռք է բերում անդամավճարներից, նվիրատվություններից և փոխանցում  կուսակցության մարզային խորհրդին:
ՄՀԿ մարզային խորհրդի որոշմամբ տարածքային կազմակերպությունը կարող է իր տրամադրության տակ եղած ֆինանսական միջոցներն օգտագործել իր կազմակերպչական գործունեության վրա` մարզային խորհրդին ներկայացնելով հաշվետվություն:
8.7. Տարածքային կազմակերպության գործունեության հետ կապված ֆինանսական, տարածքային, կապի, նյութական օժանդակության հարցերը կազմակերպում են նախագահը, համանախագահները, տեղակալները` կուսակցության անդամների հետ համատեղ:
8.8. Տարածքային կազմակերպության ղեկավարները` նախագահները, համանախագահները,  տեղակալները ներկայացվում են հաստատման` համապատասխան վերադաս մարմին:
8.9. Նշված կառույցների ղեկավար մարմինների ընտրությունների ժամանակ պարտադիր է վերադաս մարմինների ներկայությունը:

9. ՄՀԿ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

9.1. Հայաստանի Հանրապետության մարզերում ստեղծվում են մարզային կուսակցական կազմակերպություններ: Մարզային խորհուրդը ձևավորվում է մարզի տարածքում գործող տարածքային կազմակերպությունների նախագահների կողմից:
9.2. Կուսակցության մարզային խորհրդի նախագահը կամ համանախագահներն ու տեղակալները ընտրվում են մարզային խորհրդի անդամների կազմից` բաց քվեարկությամբ, ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, երկու տարի ժամանակով: Մարզային խորհրդի որոշմամբ կարող է անցկացվել մարզային խորհրդի նախագահի կամ համանախագահների և տեղակալների վաղաժամկետ ընտրություն: Հերթական համագումարից հետո, մեկ ամսվա ընթացքում, տեղի է ունենում մարզային խորհրդի նիստ, որն անցկացնում է մարզային խորհրդի նախագահի կամ համանախագահների ընտրություն: 
9.3. Կուսակցության մարզային խորհրդի նիստերը հրավիրվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ: Նիստն իրավազոր է, եթե մասնակցում է խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը: Մարզային խորհրդի որոշումներն ընդունվում են ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բաց կամ փակ քվեարկությամբ: Փակ քվեարկությունն անց  կացվում  է ներկաների առնվազն 1/3-ի պահանջով: 
9.4. Մարզային կազմակերպությունը ենթակա է կուսակցության քաղաքական խորհրդին, որն իր կողմից ընտրված հանձնաժողովի միջոցով, երկու տարի ժամկետով վերահսկողություն է սահմանում մարզային կազմակերպության նկատմամբ: Մարզային խորհրդի նախագահը տարին մեկ անգամ հաշվետվություն է ներկայացնում:
9.5. Կուսակցության մարզային խորհուրդն իր եկամուտները (ձեռք բերված անդամավճարներից, նվիրատվություններից) փոխանցում է կուսակցության ղեկավար մարմնին: 
Կուսակցության քաղաքական խորհրդի որոշմամբ եկամուտը կարող է թողնվել մարզային խորհրդի տնօրինությանը, որը յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվություն է ներկայացնում կուսակցության խորհրդի նախագահին:
9.6. Կուսակցության մարզային խորհուրդը կարող է լուծարել կուսակցության սկզբնական կազմակերպությունը` իր նախաձեռնությամբ կամ տարածքային կազմակերպության առաջարկով: Մարզային խորհուրդը տարածքային կազմակերպության լուծարման հարցը կարող է ներկայացնել կուսակցության քաղաքական խորհրդի քննարկմանը:

10.ՄՀԿ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

10.1. Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը ընտրվում է կուսակցության համագումարում` երկու տարի ժամկետով: Քաղաքական խորհրդի անդամների թեկնածություններն առաջադրվում են համագումարի պատվիրակների կողմից: Քաղաքական խորհրդի անդամների թիվը որոշում է համագումարը: Քաղաքական խորհրդի անդամների ընտրությունը կատարվում է բաց կամ փակ քվեարկությամբ: Ընտրված են համարվում համագումարի պատվիրակների առավել ձայներ ստացած թեկնածուները:
10.2. Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը համարվում է կազմավորված, եթե ընտրված է համագումարի որոշված թվաքանակի առնվազն 2/3-ը:
Քաղաքական խորհրդի անդամները քաղաքական խորհրդի նիստով, բաց քվեարկությամբ ազատվում են խորհրդի անդամությունից ձայների մեծամասնությամբ, եթե նիստում ընդգրկված է անդամների առնվազն 2/3-ը:
10.3. Քաղաքական խորհուրդն իր նիստերը վարելու , ինչպես նաև սույն կանոնադրությամբ քաղաքական խորհրդին վերապահված լիազորությունները համակարգելու համար ընտրում է քաղաքական խորհրդի նախագահ և տեղակալ` բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, երկու տարի ժամկետով: Նախագահի հերթական ընտրությունները կատարվում են քաղաքական խորհրդի նոր կազմի ընտրություններից հետո: Եթե առաջադրվել են երկու թեկնածուներ, ապա ընտրված է համարվում առավել ձայներ ստացածը: Կուսակցության քաղաքական խորհրդի որոշմամբ կարող է անցկացվել կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահի կամ տեղակալի վաղաժամկետ ընտրություն:
10.4 Քաղաքական խորհուրդը սահմանում է ՄՀԿ վարչության թվակազմը, կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամներից ընտրում է ՄՀԿ վարչության նախագահին, տեղակալներին ու անդամներին: Վերջիններս, որպես կանոն, պետք լինեն սկզբնական, տարածքային, կամ մարզային կազմակերպությունների նախագահները, համանախագահները, կամ տեղակալները:
Ծանոթություն.
Քաղաքական խորհուրդը իրավասու է ընդունել վարչության անդամի թեկնածու, եթե նա խորհրդի անդամ չէ, որն իրավասու է մասնակցել ՄՀԿ քաղաքական խորհրդի և վարչության նիստերին, առանց ձայնի իրավունքի:
 10.5. Քաղաքական խորհրդի նիստերը հրավիրվում են առնվազն վեց ամիսը մեկ անգամ: Քաղաքական խորհրդի նախագահը կամ քաղաքական խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ը կարող են հրավիրել արտահերթ նիստ: Նիստն իրավազոր է, եթե ներկա է քաղաքական խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը:
10.6. Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամը կարող է կասեցնել իր գործունեությունը խորհրդում: Քաղաքական խորհրդի անդամի գործունեության կասեցման հարցը կարող է քննարկվել նաև կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահի կամ կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի պահանջով: Որոշումը ընդունվում է խորհրդի անդամների ձայների առնվազն 2/3-ով, բաց քվեարկությամբ: Կուսակցության քաղաքական խորհուրդն իրավազոր է, եթե առկա է նրա կազմի առնվազն 2/3-ը:
10.7. Քաղաքական խորհուրդը կարող է կուսակցության գործունեությանը վերաբերվող կարևորագույն հարցեր քննարկելու համար հրավիրել ընդլայնված նիստեր: Ընդլայնված նիստերին մասնակցում են կուսակցության մարզային խորհուրդների անդամները, քաղաքական խորհրդի հանձնաժողովների նախագահները, ինչպես նաև քաղաքական խորհրդի որոշմամբ հրավիրված այլ անձինք: Ազգային ժողովի ընտրություններում կուսակցության պատգամավորության թեկնածուների առաջադրման համար հրավիրված  ընդլայնված նիստին մասնակցում են նաև կուսակցության տարածքային և կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների նախագահները:
10.8. Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը մշտական գործող ղեկավար մարմին է և իրականացնում է կուսակցության` որպես իրավաբանակն անձի, լիազորությունները:
10.9. Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը`
 • հրավիրում է կուսակցության հերթական կամ արտահերթ համագումար, հաստատում է պատգամավորների ներկայացուցչական նորմը: Համագումար հրավիրելու մասին որոշումը ընդունվում է նրա կայացման օրից ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ: Արտահերթ համագումար հրավիրելու մասին որոշում է կայացնում ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ,
 • վերահսկում է համագումարի և իր որոշումների կատարման ընթացքը,
 • մշակում է գաղափարախոսական հիմնադրույթները, ծրագրային և կանոնադրական փաստաթղթերը, մարտավարական սկզբունքները, կուսակցության անունից անում է հայտարարություններ և առաջարկություններ,
 • չեղյալ է համարում տարածքային, մարզային կազմակերպությունների որոշումները, որոնք չեն համապատասխանում կուսակցության ծրագրին, կանոնադրությանը, նրա գաղափարական սկզբունքներին և քաղաքականությանը,
 • նշանակում և ազատում է ՄՀԿ լրատվական միջոցների ղեկավարներին,
 • կազմում է հանձնաժողովներ և հանձնախմբեր: Կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունը,
 • իր կամ մարզային խորհրդի առաջարկությամբ լուծարում է տարածքային կազմակերպությունը,
 • լուծարում է մարզային կազմակերպությունը,
 • տարին մեկ անգամ լսում է կուսակցության մարզային խորհուրդների հաշվետվությունը,
 • հաստատում է ՀՀ Ազգային ժողովում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կուսակցության կողմից առաջադրվող թեկնածուներին,
 • հաստատում է կուսակցության նախընտրական ծրագիրը,
 • տնօրինում է դրամական ու այլ միջոցները:
10.9. Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը դադարեցնում է իր լիազորությունները` հերթական կամ խորհրդի ընտրության օրակարգով հրավիրված արտահերթ համագումարի սկսելու օրը:

11. ՄՀԿ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 

11.1. Կուսակցության համագումարը կուսակցության բարձրագույն ղեկավար մարմինն է, որի որոշումները պարտադիր են կուսակցության կառույցների, նրա անդամների համար:
11.2. Կուսակցության հերթական համագումարները հրավիրում են առնվազն երկու տարին մեկ անգամ` կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի` քաղաքական խորհրդի կողմից: Քաղաքական խորհրդի որոշմամբ կարող է հրավիրվել արտահերթ համագումար: Հերթական համագումարի նշանակման օրից առնվազն մեկ ամիս առաջ կուսակցության քաղաքական խորհուրդը հրավիրում է ևս մի ընդլայնված նիստ, որտեղ ճշգրտվում է համագումարի անցկացման  հետ կապված կազմակերպչական հարցերը:
11.3. Համագումարը բացում է ՄՀԿ նախագահը, և նրա առաջարկությամբ համագումարն առաջադրում է համագումարի նախագահի և քարտուղարի թեկնածություններ: Բաց քվեարկությամբ անցնում են նախագահության և քարտուղարի առավել ձայներ հավաքած թեկնածուները:
11.4. ՄՀԿ կանոնադրության և ծրագրի ընդունման, դրանց մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, կուսակցության վերակազմակերպման, լուծարման, ինչպես նաև կուսակցության կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուի առաջադրման մասին որոշումներն ընդունվում են կուսակցության համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:
11.5. Համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թիվը որոշում է կուսակցության խորհուրդը` ելնելով անդամների ընդհանուր թվից: Պատվիրակներն առաջադրվում են տարածքային կազմակերպությունների ընդհանուր ժողովներում` սկզբնական կազմակերպությունների կողմից առաջադրված ներկայացուցիչներից: Համագումարի նիստն իրավազոր է, պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 2/3-ի ներկայության դեպքում: Համագումարի որոշումներն ընդունվում են բաց կամ փակ քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Փակ քվեարկություն է անցկացվում ներկաների ձայների 1/3-ի պահանջով:   
11.6. Կուսակցության համագումարը`
 • կանխորոշում է կուսակցության ռազմավարական, գաղափարա-քաղաքական ուղին, կուսակցության նպատակների կենսագործման ձևը,
 • լսում և հաստատում է կուսակցության խորհրդի հաշվետվությունը,
 • քննարկում և հաստատում է կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը, դրանց մեջ փոփոխություններ և լրացումներ է կատարում,
 • ընտրում է կուսակցության քաղաքական խորհուրդ,
 • լսում և հաստատում է կուսակցության վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը,
 • կուսակցության գործունեության վերահսկման համար ընտրում է վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողով, որի անդամների թիվը հաստատում է համագումարը: Վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամը կուսակցության խորհուրդների անդամ լինել չի կարող,
 • վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներն ընտրում են հանձնաժողովի նախագահ: Հանձնաժողովը հաշվետու է միայն կուսակցության համագումարին,
 • որոշում է ընդունում կուսակցության լուծարման մասին: Լուծարման հարցը համագումարի օրակարգ է մտցվում կուսակցության խորհրդի որոշմամբ:
 • Լուծարման մասին որոշումն ընդունվում է պատվիրակների ձայների առնվազն 2/3-ով` բաց քվեարկությամբ: Կուսակցության լուծարման մասին որոշում ընդունելուց հետո ստեղծվում է լուծարային հանձնաժողով, որը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, տնօրինում է կուսակցության գույքն ու ֆինանսական միջոցները` համաձայն համագումարի որոշման:

 

12. ՄՀԿ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

12.1. Կազմակերպում է համագումարի հրավիրման նախապատրաստական աշխատանքը:
12.2. ՄՀԿ անունից հանդես է գալիս հայտարարություններով:
12.3. Ներկայացնում է կուսակցության շահերն ու դիրքորոշումը` պետական մարմինների, հասարակական, քաղաքական և միջազգային կազմակերպությունների հետ ունեցած հարաբերություններում, անհրաժեշտության դեպքում դրանց իրականացումը լիազորում է կուսակցության այլ անդամների:
12.4. Կասեցնում է տարածքային, մարզային կազմակերպությունների որոշումները, որոնք չեն համապատասխանում կուսակցության ծրագրին, կանոնադրությանը, նրա գաղափարական սկզբունքներին և քաղաքականությանը:
12.5. Տարածքային, մարզային կազմակերպություններին տեղյակ է պահում համագումարի և վարչության որոշումների և կուսակցության ընդհանուր գործունեության մասին:
12.6. Սահմանում է ՄՀԿ անդամավճարի չափը, ծախսերը և աշխատակազմը:
12.7. Հսկողություն է իրականացնում կուսակցության լրատվական և հրատարակչական ծառայությունների գործունեության նկատմամբ:
12.8. Համակարգում է Ազգային ժողովում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրված իր անդամների աշխատանքը:
12.9. Ազգային ժողովի պատգամավոր հանդիսացող ՄՀԿ անդամը վարչության որոշմամբ կարող է ներգրավվել վարչության աշխատանքներում:
12.10. Վարչությունը հաստատում է ՄՀԿ գանձապահ:

13. ՄՀԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄՀԿ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ-ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

13.1. ՄՀԿ ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվություններ է ներկայացնում իրավաբանական անձանց համար նախատեսված օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում:
13.2. ՄՀԿ պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի` հաշվետու տարվան հաջորդող մարտի 25-ից ոչ ուշ, պետական լիազոր մարմին ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվություն` հաշվետու տարվա ընթացքում կուսակցության ստացած և ծախսած միջոցների մասին, որը պետք է տվյալներ պարունակի կուսակցության հաշվում մուտք արված միջոցների աղբյուրների ու ծավալի մասին: Հաշվառման և հաշվետվության (ներառյալ` հաշվետվության ձևերի) կարգը որոշում է պետական լիազոր մարմինը:
ՄՀԿ կողմից ընտրարշավների նախապատրաստման համար ծախսված միջոցների հաշվառումը կատարվում է առանձին:
13.3. ՄՀԿ վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովն ընտրվում է կուսակցության համագումարում` բաց կամ փակ քվեարկությամբ:
13.4.ՄՀԿ վերստուգիչ-վերահսկիչ գործունեություն է իրականացնում կուսակցության բոլոր օղակներում` ընդունված որոշումների կատարման, կուսակցության միջոցների տնօրինման առնչությամբ, քննարկում կուսակցության անդամների դիմում-բողոքները:
13.5. Հանձնաժողովի աշխատանքը ղեկավարում է ՎՎՀ նախագահը, որն ընտրվում է հանձնաժողովի նիստում` բաց կամ փակ քվեարկությամբ, և մասնակցում է վարչության նիստերին:
13.6. ՎՎՀ նախագահը հաշվետու է համագումարին:
13.7. Անհրաժեշտության դեպքում կուսակցության վարչությանը կամ խորհրդին տեղյակ է պահում իր գործունեության մասին:
13.8. Տարածքային, մարզային կառույցներում ընտրված վերստուգիչ-վերահսկիչ հանձնաժողովները համարվում են ՄՀԿ ՎՎՀ ստորադաս կառույցներ, որոնք պարբերաբար ներկայացնում են տեղեկություններ իրենց գործունեության մասին և հաշվետու են համապատասխան տարածքային և մարզային մարմիններին:
13.9. ՄՀԿ, հաշվետու տարվան հաջորդող մարտի 25-ից ոչ ուշ, զանգվածային լրատվության միջոցներում հրապարակում է իր ֆինանսական հաշվետվությունը:

14.ՄՀԿ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

14.1. ՄՀԿ սեփականությունը գոյանում է.
 • անդամավճարներից,
 • նվիրատվություններից,
 • սահմանված կարգով իրականացված գործունեությունից,
 • օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:
Ծանոթություն.
ա) ՄՀԿ իրավունք ունի գույքի և դրամական միջոցների տեսքով նվիրատվություններ ստանալ ֆիզիկական անձանցից, հասարակական միավորումներից և հիմնադրամներից, իրավաբանական այլ անձանցից, ովքեր պարտավոր են նշել իրենց անունը, ազգանունը, հայրանունը, բնակության վայրը, իսկ իրավաբանական անձինք` իրավաբանական անձանց միջև անկանխիկ հաշվարկի կանոններով պահանջվող բոլոր տեղեկությունները (ռեկվիզիտները),
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դրամական նվիրատվությունը մուծում է բանկում անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ դրան փոխարինող այլ փաստաթուղթ:
ՄՀԿ նվիրատվություններ չի ընդունում.
1. բարեգործական և կրոնական կազմակերպություններից, ինչպես նաև նրանց հիմնադրած կազմակերպություններից,
2. պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, բացառությամբ այդ մարմինների կողմից կուսակցությունների մասին ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն կատարվող ֆինանսավորման,
3. պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմնարկներից ու կազմակերպություններից, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցությամբ հիմնադրված կազմակերպություններից,
4. պետական կառավարչական հիմնարկներից,
5. պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից,
6. նվիրատվության կատարման օրվանից մինչև վեց ամիս առաջ գրանցված իրավաբանական անձանցից,
7. օտարերկրյա պետություններից, օտարերկրյա քաղաքացիներից ու իրավաբանական անձանցից, ինչպես նաև օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձանցից, եթե օտարերկրյա մասնակցի բաժնետոմսերը, փայը, բաժնեմասը տվյալ իրավաբանական անձի կանոնադրական (բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալում 25 տոկոսից ավելի է,
8. միջազգային կազմակերպություններից և միջազգային հասարակական շարժումներից,
9. անանուն անձանցից:
14.2. Սեփականության իրավունքով կուսակցությանը կարող են պատկանել ծրագրային և կանոնադրական խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ շինություններ, դրամական, փոխադրական միջոցներ և այլ գույք:
14.3. ՄՀԿ կողմից ստացված, ինչպես նաև նրա սեփական միջոցների հաշվին ստեղծված և (կամ) ձեռք բերված գույքի սեփականատերը կուսակցությունն է: Կուսակցության անդամը սեփականության իրավունք չունի կուսակցությանը պատկանող գույքի կամ դրա մասի նկատմամբ և պատասխանատվություն չի կրում կուսակցության պարտավորությունների համար: Կուսակցությունը պատասխանատվություն չի կրում իր անդամների պարտավորությունների համար:
14.4. ՄՀԿ առանձնացված ստորաբաժանումները սեփականատիրոջ կողմից իրենց հատկացված գույքը տիրապետում և օգտագործում են կուսակցության կանոնադրությամբ նախատեսված սահմաններում ու կարգով:
14.5. Դրամական միջոցները տնօրինում են կուսակցության քաղաքական խորհրդի   նախագահը, կուսակցության քաղաքական խորհուրդը և մարզային կազմակերպությունների խորհուրդները` ըստ կուսակցության քաղաքական խորհրդի կողմից հաստատված նախահաշվի:

15. ՄՀԿ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ

15.1. ՄՀԿ իրավաբանական անձ է, ունի նարնջագույն, ծոպավոր դրոշ` վերին ձախ անկյունում պատկերված կուսակցության խորհրդանիշով, կնիք` կուսակցության խորհրդանիշով, իր անվանումով դրոշմ, խորհրդանիշ, լրատվամիջոցներ, հաշվարկային և ընթացիկ հաշիվներ:
15.2. ՄՀԿ խորհրդանիշն ընդգրկում է արարատյան (ուրարտական) առյուծի, ծագող արևի, կայունություն խորհրդանշող սյան և տերևի ու բուրգի` որպես վերածննդի խորհրդանիշի պատկերները` ամփոփելով հայկական ճարտարապետական կառուցողական տարր հանդիսացող կամարը, ՙՄիավորված հայեր կուսակցություն՚ անվանումը ամբողջությամբ և ՙՀայե°ր, միացեք՚ կարգախոսը (տես` հավելված 1):

16. ՄՀԿ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ/ԿԱՄ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 16.1. Կուսակցության վերակազմակերպումը կարող է կատարվել կուսակցության համագումարի որոշմամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: Կուսակցությունը կարող է վերակազմակերպվել (միաձուլվել, միանալ, բաժանվել, առանձնանալ) միայն այլ կուսակցության (կուսակցությունների):
16.2. Կուսակցության վերակազմակերպման նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ կուսակցության քաղաքական խորհուրդը կամ կուսակցության համագումարի պատվիրակների առնվազն 1/3-ը` գրավոր առաջարկով:
16.3.Կուսակցության վերակազմակերպման մասին որոշումն ընդունվում է կուսակցության համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:
16.4.Համագումարի կողմից կուսակցության վերակազմակերպման մասին որոշում ընդունելու դեպքում ստեղծվում է ժամանակավոր հանձնաժողով, որն իրականացնում է կուսակցության վերակազմակերպման հետ կապված և համագումարի որոշմամբ նախատեսված աշխատանքները:
16.5 ՄՀԿ գործունեությունը դադարեցվում է ՄՀԿ համագումարի որոշմամբ, պատվիրակների ձայների մեծամասնությամբ՝   2002 թ. օգոստոսի 15-ի N 34(209) օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով: Կուսակցության լուծարման մասին որոշում ընդունելուց հետո ստեղծվում է լուծարային հանձնաժողով, որը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, տնօրինում է կուսակցության գույքն ու ֆինանսական միջոցները` համաձայն համագումարի որոշման:
16.6. ՄՀԿ ենթակա է լուծարման, օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում:  
16.7. ՄՀԿ ենթակա է լուծարման Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ` կուսակցության գործունեության արգելման դեպքում:

17. ՄՀԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ

17.1. ՄՀԿ իրավաբանական հասցեն է` 0009 Երևան, Կորյունի 14շ, 3-րդ հարկ: 
17.2. ՄՀԿ գործունեության հասցեն է` 0019, Երևան, Սոսեի 13, 3-րդ հարկ, հեռախոս` 27-97-54, (091) 40-76-02, (099) 62-81-43:
17.3. Պաշտոնական կայք-էջեր` 
      e-mail: miavorvac-hayer@mail.ru