Երևանի «ՄԱՆՑ» համալսարանը իրականացնում է գիտական կադրերի պատրաստում ասպիրանտուրայում

Ասպիրանտուրայում ուսուցումը իրականացվում է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության թիվ 817-Ա/Ք, 04,09,2012թ: հրամանի, ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի համաձայն և Երևանի “Մանց” համալսարանի Ասպիրանտուրայի կանոնադրությամբ.

Երևանի “Մանց” համալսարանի Ասպիրանտուրայի իրավաբանական գիտությունների և աստիճանաշնորհման բնագավառը՝

ԺԲ.00.00 իրավաբանական գիտություններ.

  1. ԺԲ.00.01. Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքների պատմություն
  2. ԺԲ.00.02. Հանրային իրավունք – սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում